Economie

Ontwikkeling en verduurzaming economisch profiel

De centrale ligging van het Groene Hart in de Randstad en de nabijheid van de internationale vervoersknooppunten Schiphol en Rotterdam en belangrijke water- en snelwegen, zorgen voor een sterke positie in de groothandel en logistiek. Veehouderijen, met de daaraan gelieerde kaas-/zuivelsector, zijn sterk vertegenwoordigd en vormen de belangrijkste drager van het open veenweidelandschap. Ook de tuinbouw speelt een belangrijke rol in het gebied met de drie Greenports Aalsmeer, Boskoop en Westland-Oostland. Daarnaast kent het Groene Hart specialisaties in de machinebouw, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de bouwsector en de vrijetijdseconomie.

Veelzijdigheid en diversiteit vormen het economische profiel van het Groene Hart. Dit sluit aan bij de identiteit van het Groene Hart. Het Groene Hart bevindt zich met de centrale ligging en de grote hoeveelheid specialisaties in bedrijvigheid in de unieke positie een voortrekkersrol te pakken op weg naar een circulaire economie.

Zoals op veel plaatsen in Nederland, staat ook in het Groene Hart de agrarische sector onder druk. Door technologische ontwikkelingen in combinatie met schaalvergroting en subsidies heeft de Nederlandse landbouw sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een enorme productiviteitsgroei laten zien. Omdat er grote afhankelijkheden in het systeem zitten, van bijvoorbeeld fossiele energie en fosfaat, is de stabiliteit van dit systeem op de lange termijn erg onzeker.

Voor de agrarische sector is het belangrijk een blijvend economisch perspectief te hebben door het aanpassen van de bedrijfsvoering en/of het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Het verduurzamen van de melkveehouderij is hierbij een speerpunt. Hierdoor kunnen op de lange termijn goede landbouwgebieden worden behouden en de ruimtelijke kwaliteit worden gewaarborgd. Tegelijkertijd biedt de landbouw kansen om maatschappelijke doelen te realiseren, zoals levering van grondstoffen voor de bio-economie, remmen van de bodemdaling en het leveren van ecosysteemdiensten.

De vrijetijdseconomie heeft door het unieke landschap en het vele water in het Groene Hart de potentie om door te groeien voor de inwoners en gebruikers van het Groene Hart. Ontwikkeling van deze economie leidt tot meer werkgelegenheid, regionale economische groei en uiteindelijk ook versterking van het woon- en leefklimaat. In het Groene Hart wordt planmatig gewerkt aan versterking van de vrijetijdseconomie. Dit gebeurt enerzijds door op gelijkluidende wijze op te trekken in de aanpak van marketing en promotie1, anderzijds via het beter benutten van de toeristisch recreatieve iconen van het Groene Hart. Ook het verbinden van vaarwegen en het toegankelijk maken daarvan voor de waterrecreatie is belangrijk.

Boot met landbouwproducten, langs de oever recreatie en bedrijvigheid

Het belangrijkste vraagstuk is hoe het Groene Hart kan komen tot een onderscheidend economisch profiel, complementair aan het stedelijk gebied, dat past bij de identiteit en landschappelijke kwaliteit van het Groene Hart.

Dit leidt tot de volgende ambities voor het Groene Hart:

  1. Ontwikkel de economie van het Groene Hart door naar een onderscheidend profiel en grijp die doorontwikkeling aan om de transitie naar een circulaire economie te versnellen naar 2040.
  2. Voor de landbouw is een nieuwe koers met blijvend economisch perspectief nodig. Daarom wordt voor de landbouw in de Perspectiefagenda ingezet op aanpassing en verduurzaming van de bedrijfsvoering en op nieuwe verdienmodellen (w.o. andere teelten, verbreding naar vrijetijdseconomie, ecosysteemdiensten) die de (neven-)functie van agrariërs als beheerders van het open landschap waarborgen. In bijzondere gevallen kan de openheid worden beperkt voor teelten die het landschap ‘groen’ houden maar het directe zicht over het landschap belemmeren.
  3. Borging van ruimtelijke kwaliteit, waaronder openheid, is het leidende principe bij het ontwikkelen van de economie in het Groene Hart.
  4. Stip op de horizon is een plaats in de top-10 van bekendste recreatiegebieden in Nederland, met als resultaat jaarlijks toenemende groei van de vrijetijdseconomie.

 

Recreatie en toerisme

Een mooi én vitaal Groene Hart biedt kansen voor recreatie en toerisme. Ondernemers en maatschappelijke organisaties staan in eerste instantie aan de lat voor een verdere ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden. Waar nodig zoeken zij steun bij hun gemeente of provincie. De Stuurgroep ziet het belang van de ontwikkeling van het Groene Hart als geheel.

Recreatie en toerisme