Maatschappelijke klankbordgroep Groene Hart

De Maatschappelijke Klankbordgroep Groene Hart bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties en stichtingen op het terrein van natuur, landbouw, wonen, recreatie en toerisme. De Klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van het uitvoeringsprogramma van het Ontwikkelperspectief Groene Hart en de verschillende projectplannen en activiteiten. Vooral waar het gaat om de impact van de activiteiten in de samenleving. 

De Klankbordgroep wordt voorgezeten door Dhr. Teunis Jacobs Slob. In het Bestuurlijk Platform heeft de klankbordgroep een adviserende rol. Enerzijds worden de signalen vanuit de maatschappelijke organisaties ingebracht in het Bestuurlijk Platform en anderzijds het overheidsbeleid voor de maatschappelijke organisaties gepolst en zo nodig toegelicht. De Maatschappelijke Klankbordgroep zorgt voor de verbinding tussen het Bestuurlijk Platform Groene Hart en de maatschappelijke organisaties en draagt bij aan draagvlak en realisatie.

 

De samenstelling van de Maatschappelijke Klankbordgroep Groene Hart is als volgt:

  • LTO Noord 💠dhr. Jaco Kastelein en dhr. Wouter van Gurp
  • Stichting LandschappenNL (landschappen/natuurorganisaties) 💠dhr. Theo Vogelzang
  • Platform Groene Hart (samenwerking tussen Stichting Groene Hart, Groene Hart Verbinders en Coöperatie Oase) 💠dhr. Theo Dijt
  • VNO-NCW Regio West 💠dhr. Rogier Krabbendam
  • Woonpartners (wonen/leefbaarheid) 💠mw. Paula Sangers
  • ANWB (recreatie/mobiliteit) 💠dhr. Ton Voortman
  • Stichting Groene Hart 💠dhr. Kees van Velzen
  • Voorzitter (onafhankelijk) 💠dhr. Teunis Jacob Slob

 

De klankbordgroep komt voorafgaand aan het Bestuurlijk Platform (4x per jaar) bijeen. De voorzitter van de klankbordgroep zal 2 x per jaar -zo nodig 4 x per jaar- de Bestuurlijk Platform vergaderingen bijwonen om te reflecteren op de onderwerpen en beleidsvoorstellen. 

 

Contact

Heeft u vragen, voorstellen, aandachtspunten en/of andere signalen voor de klankbordgroep, dan kunt u deze richten aan de leden van de klankbordgroep (zie hierboven) of aan het Coördinatiebureau Groene Hart t.a.v. de Maatschappelijke Klankbordgroep cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl

Het Coördinatiebureau zorgt dan voor doorzending naar klankbordgroep waarin uw vragen of anderzijds zullen worden geagendeerd en besproken. Uiteraard volgt na bespreking aan u een terugkoppeling.