Bereikbaarheid

Betere Benutting Mobiliteitssyteem

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor het Groene Hart, zowel vanuit leefbaarheids- als economisch oogpunt. Doordat de mobiliteitsvraag groeit staat het systeem in het Groene Hart onder druk. Fysieke oplossingen zoals uitbreiding van bestaande infrastructuur, faciliteren de mobiliteitsgroei maar leggen ook een claim op ruimte en leefomgeving, die kan conflicteren met de ruimtelijke kwaliteit en belangen van bijvoorbeeld bewoners, boeren of natuur.

Ook verkeersveiligheid is een belangrijk item. Lokale knelpunten moeten waar mogelijk worden aangepakt. Een aandachtspunt hierbij is dat recreanten (met name fietsers) van dezelfde (vaak smalle) wegen gebruik maken als de autoā€™s, het vrachtverkeer en het landbouwverkeer.

Door bestaande netwerken anders te gebruiken kunnen ze beter benut worden. Een belangrijk element hierin is dat gebruikers worden uitgedaagd om op andere tijden of via andere modaliteiten te reizen. Hierbij is inzet van gedragsbeĆÆnvloeding, intelligente transportsysteemregulering en andere regulering (prijsbeleid of normering) mogelijk.

Weg met verkeersbord afslag Groene Hart

Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van goederenvervoer via spoor of binnenvaart in combinatie met overslagterminals om drukke wegen te ontlasten. Hierbij moet de focus liggen op het gebruik van vervoermiddelen die slim en duurzaam zijn.

Dit leidt tot de volgende ambities voor het Groene Hart:

  1. Er wordt primair ingezet op innovaties in verkeers- en vervoerstechnologie, een optimaal benutte wegenstructuur, een betrouwbaar en aantrekkelijk openbaar vervoersysteem, goede utilitaire fietsvoorzieningen (ook voor de lange afstand) en benutting van het potentieel van het vervoer over water.
  2. Bestaande corridors worden versterkt in plaats van aanleg van nieuwe corridors. Er wordt ingezet op een verbeterde doorstroming op de bestaande multimodale vervoerslijnen.

Op het gebied van schoon vervoer wordt ingezet op voertuigen op biogas, elektriciteit en waterstof zodat de CO2-emissies worden gereduceerd.

Perspectief: gedeelde visie Groene Hart

Een kleine groep specialisten bereidt het thema Bereikbaarheid voor. Wat is de actuele situatie en welke eisen stelt de toekomst op dit thema. Kruisbestuiving tussen de thema's en toetsing bij belanghebbenden vindt plaats in de gemeenschappelijke werkplaatsen.