Recreatie en toerisme

Recreatie en Toerisme

Rust, ruimte, groen en water, daar komen de meeste mensen voor naar het Groene Hart. Door natuur en cultureel erfgoed beleefbaar te maken, liggen er kansen voor het Groene Hart. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingskansen met meer mogelijkheid om te eten, drinken en overnachten. Deze ontwikkelingen zijn ook nodig vanuit het oogpunt van economie en leefbaarheid. Partijen moeten dit gezamenlijk oppakken en de Stuurgroep ondersteunt dit met een beperkte financiƫle bijdrage, inzet van haar netwerk en door verbinding te leggen met andere beleidsvelden.

Waterrecreatie

Afgelopen jaren is flink ingezet op waterrecreatie mƩt resultaat. In opdracht van de Stuurgroep heeft het programmabureau een basis gelegd voor samenwerking in het gebied. Bij de betrokken partijen zit dan ook veel energie. Sinds dit jaar gaat Waterrecreatie Nederland de rol van het programmabureau overnemen. Zij bereidt vervolgbijeenkomsten inhoudelijk voor. Bij deze overleggen staat de winst van samenwerken, afstemmen en elkaar informeren centraal staat. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zal daarbij haar rol van agenderen en verbinden oppakken.

Stad & Platteland meer verbinden

Toegangspoorten versterken en ontwikkelen zodat bewoners uit de Randstad vaker en makkelijker komen recreƫren in het Groene Hart. Een opgave die uit de Proeffabriek Groene Hart kwam en die de Stuurgroep graag onderschrijft. De Stuurgroep wil partijen met elkaar verbinden en aanjagen dat afspraken worden gemaakt over versterken van de toegangspoorten. Hiervoor wil de Stuurgroep een gelegenheidscoalitie oprichten. Overigens gaat het verbinden van stad en platteland niet alleen over fysieke verbindingen en aantrekkelijke toegangspoorten. Er kan ook worden gedacht aan bebording, routes opstellen of het beter bekendmaken wat de stedeling in het Groene Hart kan aantreffen.

Bron PBL: Kansen voor recreatie in het Groene Hart liggen dichtbij huis

Het grootste sloepennetwerk van Nederland ligt in het Groene Hart. De Stuurgroep zet zich in om dit netwerk te behouden en versterken. Aandacht is er voor de totstandkoming van ā€˜rondjesā€™ en het doorvaarbaar houden van bruggen en sluizen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het netwerk beter aan te sluiten op sloepennetwerken van omliggende gebieden. Een van de knelpunten waar de Stuurgroep specifiek aandacht voor heeft is de oversteek van het Amsterdam Rijnkanaal.