Ontwerpend Onderzoek BW&L (doorwerking)

Het Ontwerpend Onderzoek Bodem, Water en Landgebruik en het Advies (Pleidooi) opgesteld op basis van dit onderzoek door de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, is in juli 2019 aangeboden aan de toenmalige Stuurgroep Groene Hart. Daarna is het onderzoek tijdens verschillende bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld op het Nationaal Congres Bodemdaling - gepresenteerd.

Overhandiging ontwerpend onderzoek

De studie laat zien dat maatregelen tegen bodemdaling een gevarieerd landschap opleveren en er verschillende verdienmodellen mogelijk zijn. Doordat de studie gebruik maakt van de meest recente kennisbronnen is het onderzoek niet alleen voor het Groene Hart zeer relevant. Zelfs in het buitenland is er interesse voor deze studie.

Aangezien de studie alleen bekend was bij een beperkt aantal mensen is het Advies (Pleidooi) en de studie over het gehele Groene Hart aangeboden aan alle bestuurders van de Groene Hart provincies, waterschappen en gemeenten. Het Pleidooi, de studie van het gehele Groene Hart en de studies van de deelgebieden - Alblasserwaard, de Blokpolders van Utrecht en de Ronde Hoep - zijn allen te downloaden op de onze website.