NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #2 Toekomstbeeld en RIA

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar Toekomstbeeld en RIA.

Alle Webinars terugkijken?  NOVEX Groene Hart in ontwikkeling

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling is een zesdelige Webinarreeks en gaat over het tot stand komen van een Ontwikkelperspectief Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de vier overheidslagen vertegenwoordigd zijn, zet zich in voor de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en de impact van de ruim 20 ruimtelijke Rijksprogramma's op het Groene Hart als één geheel. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart stellen Rijk en regio samen op en voedt de ruimtelijke voorstellen die de drie provincies na de zomer in concept opleveren.

In dit tweede Webinar van NOVEX Groene Hart in ontwikkeling bespreken we het tweede ijkpunt van het Ontwikkelperspectief en de Regionale Investeringsagenda Groene Hart. 

Programma

Het Toekomstbeeld, voor een vitaal en toekomstbestendig Groene Hart met landschappelijke kwaliteit.

De ontwikkelperspectieven zijn belangrijke bouwstenen voor het ruimtelijke voorstel van de provincie. Deze ontwikkelperspectieven worden in de komende maanden veelal gelijktijdig met het proces rond het ruimtelijke voorstel van de provincies opgesteld en aangescherpt. Beide processen interacteren dus met elkaar.

Het Expertteam met de kritische vrienden zijn inmiddels tot een Toekomstbeeld Groene Hart (2050 of verder) gekomen. Magdeleen Sturm en Patricia Braaksma presenteren de drie toekomstscenario’s Groene Hart en geven toelichting op de vervolgstappen die we met elkaar moeten nemen om uiteindelijk tot een Ontwikkelperspectief te komen voor de Ruimtelijke Puzzel van Provincies.

De Regionale Investeringsagenda [RIA]

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de Regionale Investeringsagenda (RIA), als onderdeel van de uitvoeringsagenda. De ruimtelijke opgave vraagt om extra tempo én kwaliteit. Het draait niet alleen om de landbouwopgave, maar ook om de vervlechting met , landschap en natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling [SKG] is partner in de NOVI-Alliantie. Samen met TU Delft willen zij op regionale schaal (semi-)publieke en private partijen mobiliseren die zich willen inzetten om veelal al bestaande sector- overstijgende, bovenlokale plannen los te trekken, te versnellen en daadwerkelijk tot realisatie te komen. Een concrete aanpak om tot regionale investeringsagenda's te komen.

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas en Ron Dooms van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nemen u mee in het proces en de toepassing van de RIA in de praktijk. Welmoed Visser van het Coördinatiebureau Groene Hart, informeert u over eventuele projecten in het Groene Hart die in aanmerking (kunnen) komen voor de RIA.

Voor wie?
Deze reeks Webinars is interessant voor bestuurders, raads- en statenleden, algemeen besturen, ambtenaren en overige betrokkenen bij de fysieke leefomgeving van het Groene Hart.

Achtergronddocumenten van de RIA staan hier: Onderzoeksrapporten | Bestuurlijk platform Groene Hart

Relevante documenten