Onderzoeksrapporten

Ontwerpend Onderzoek Energietransitie in het Groene Hart 2050

Ontwerpend Onderzoeksrapport Energietransitie in het Groene Hart in 2050

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de vraag gesteld hoe we de energievoorziening in het Groene Hart in 2050 kunnen organiseren, uitgaand van een duurzaam behoud en gebruik van de bodem en het water en van veranderend landgebruik. Dat leverde de bouwstenen op voor drie samenhangende perspectieven. De vier deelstudies zijn tijdens de uitvoering regelmatig op elkaar afgestemd.

Download ⏩ hier het document

Tompouce
Tompouce model

Dit essay gaat over het ordenen in de ruimte: op de juiste plek en het juiste moment. Met de juiste mensen de goede dingen doen. We richten ons daarbij op gebiedsprocessen, oftewel de gebiedsgerichte aanpak. Deze begrippen verspreiden zich als lopend vuur door ministeries, provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Er zijn reeds vele ervaringen mee opgedaan.

Download ⏩ het Essay

 

 

Landschap in het Groene Hart met drie raderen
Het Groene Hart: van pilots naar lessons learned

In het Groene Hart is een transitie in het landgebruik onderdeel van een duurzamer toekomstperspectief voor de leefomgeving. Acaciawater heeft een inventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in lessons learned van lopende pilots en beleidstrajecten op de thema’s bodem, water, landbouw en natuur. Uit de inventarisatie zijn een zevental terugkerende thema’s geïdentificeerd en een werkwijze is opgesteld waarin het bodem- en watersysteem als leidend principe kan worden meegenomen bij de transities in het Groene Hart in gebiedsprocessen. De betrokken overheden zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een doel en duidelijke randvoorwaarden. En het invullen van deze kaders kan vervolgens in samenspraak met het gebied om vast te stellen hoe de doelen gezamenlijk bereikt worden. Download ⏩ hier het document

LAndschap met dijk en water
Advies Regionale Energiestrategieën en het Groene Hart

Het Groene Hart in drie provincies, maar is het opgedeeld in maar liefst zeven RES-regio’s. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de drie PARK’s (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd te reflecteren op de eerste plannen van de zeven RES gebieden in het Groene Hart. Met name op het ruimtelijke beeld dat de zeven plannen opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteiten van het Groene Hart. Het advies “Regionale energiestrategieën en het Groene Hart” is op 12 november 2020. gepresenteerd in het Bestuurlijke Platform. 

Download hier het document 

koepelverhaal
Ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik

In het voorjaar van 2017 is door de stuurgroep Groene Hart het Perspectief Groene Hart 2040 gepresenteerd. Hierin is aan de hand van vier ambities op hoofdlijnen geformuleerd hoe de toekomst van dit landschap er uit kan zien. Dit ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit  (PARK's) van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het resultaat zijn een viertal studies, en deze overkoepelende studie.

Download hier het rapport

Voorkant rapport pleidooi voor het Groene Hart
Deelstudie Ontwerpend onderzoek bodemdaling Groene Hart 

Om het landschap van het Groene Hart sterk en aantrekkelijk te maken, moet het bodem- en watersysteem op orde zijn. Daarom verkennen we in dit pleidooi hoe bodemdaling kan worden tegengegaan, de uitstoot van CO2 gereduceerd en wat de consequenties hiervan zijn voor het landgebruik en de landschappelijke identiteit. Het advies is gebaseerd op ontwerpend onderzoek van zes ontwerpbureaus en vier onderzoeksinstituten. Op 10 juli overhandigden zij het gevraagde advies aan de Stuurgroep Groene Hart.

Download hier het document

Voorkant rapport Vista en Circular Landscapes
Deelstudie Ontwerpend onderzoek Amstelscheg

De klimaatverandering en de toenemende kosten voor het waterbeheer vragen om een nieuwe visie op de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart. In het kader van een bredere studie voor het Groene Hart als geheel is hiervoor een methodiek ontwikkeld en is toegepast in het ontwerpend onderzoek van Vista en Circular Landscapes voor de Amstelscheg bij Amsterdam. In samenspraak met regionale stakeholders en deskundigen zijn twee ruimtelijke scenario’s ontwikkeld en getoetst op hun effecten op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, watertekort, wateroverschot, biodiversiteit en landschapsbeeld. 

Download hier het document

Kano vaarders op watergang in de weilanden
Deelstudie Cope Scape Blokpolders

Cope Scape is een ontwerpend onderzoek van Flux Landscape Architecture naar een nieuw perspectief voor de blokpolders van Kamerik en Kockengen vanuit bodemdaling en waterhuishouding. De blokpolders zijn sterk verbonden met de venige ondergrond. De rechte verkavelingsstructuren, open weidegebieden en besloten linten maken van de blokpolders een waardevol en uniek landschap. Keerzijde is dat de oxidatie van het veen en de zetting van de bodem zorgen voor steeds hogere maatschappelijke kosten. Met name in de linten zijn de kosten door het verzakken van de woningen, wegen en aansluitingen substantieel. 

Download hier het document

Voorkant rapport Naar een weerbare Waard
Naar een Weerbare Waard

Een rapport van het ontwerpend onderzoek naar bodemdaling in de Alblasserwaard door Bureau Peter de Ruijter Landschapsarchitectuur. Het onderzoek biedt een wenkend perspectief voor de langere termijn, richting 2050. Het perspectief is opgebouwd vanuit de rijke bodem van de Alblasserwaard met daarin alle nuances tussen veen, klei en de zandige rivierduinen (donken). Op die verscheidenheid aan bodemtypen is een robuust en volhoudbaar watersysteem geprojecteerd, toegerust op de klimaatveranderingen met veel grotere extremen in het weerbeeld

Download hier het document

Snel naar