Onderzoeksrapporten

Beeld Wateratlas Groene Hart  2023

Atlas "Water en Bodem sturende in het Groene Hart" 2023 [Defacto]

Deze atlas ‚ÄėWater en Bodem sturend in het Groene Hart‚Äô geeft uitgangspunten om ¬īwater en bodem sturend¬ī vorm te geven en levert input aan het Ontwikkelperspectief Groene Hart en de uit te werken gebiedsopgaven in landelijk en bebouwd gebied.

Download ‚Ź© het document 

Ontwerpend Onderzoeksrapport Energietransitie in het Groene Hart in 2050

Ontwerpend Onderzoek Energietransitie in het Groene Hart 2050

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de vraag gesteld hoe we de energievoorziening in het Groene Hart in 2050 kunnen organiseren, uitgaand van een duurzaam behoud en gebruik van de bodem en het water en van veranderend landgebruik. Dat leverde de bouwstenen op voor drie samenhangende perspectieven. De vier deelstudies zijn tijdens de uitvoering regelmatig op elkaar afgestemd.

Download ‚Ź© het document

Bodem Water Energie-deelonderzoek

Deelonderzoek 'Groen en Blauw' - Bodem, Water en Energie Groene Hart - Nov 2022

De focus van dit onderzoek richt zich op de relatie tussen bodem en water, CO2 vastlegging en energieopwekking. Deze verkenning is onderdeel van een serie ontwerpend onderzoeken waarin energie opwekking in het Groene Hart wordt verkend. IN een vervolgfase wordt de opgedane kennis uit de verschillende deelstudies ge√Įntegreerd. 

Download ‚Ź© het document

Windenergie & Groene Hart 2050

Deelstudie Windenergie & Groene Hart 2050 - Dec 2022

Deze deelstudie gaat in op ruimtelijke kenmerken van windenergie in Nederlandse landschappen en dan met name in het Groene Hart. Er worden inzichten gedeeld uit literatuur en uit het ontwerpproces binnen dit Groene Hart project die uitleg behoeven. Dit deelrapport probeert die uitleg te geven. Deze deelstudie is onderdeel van een reeks van activiteiten binnen het ontwerpende onderzoek Energie in het Groene Hart 2050.

Download ‚Ź© het document 

Electriciteitssysteem Groene Hart

Presentatie Electriciteitssysteem Groene Hart - Okt 2022

Deze presentatie probeert die uitleg te geven over electriciteitssysteem Groene Hart en is onderdeel van een reeks van activiteiten binnen het ontwerpende onderzoek Energie in het Groene Hart 2050.

Download ‚Ź© het document 

Toekomstperspectief 2050

Toekomstperspectief Groene Hart 2050

In 2023 moet in het kader van het NOVEX-programma een ontwikkelperspectief voor het Groene Hart tot stand komen. Het ontwikkelperspectief geeft antwoord op de vraag hoe het Groene Hart zich de komende decennia kan ontwikkelen en welke ruimtelijke keuzes daarin gemaakt moeten worden. Een van de bouwstenen voor het ontwikkelperspectief is een expertmatig toekomstbeeld voor het Groene Hart in 2050. Op basis van negen uitgangspunten wordt de mogelijkheid geboden om tot een transformatie te komen die het Groene Hart in 2050 leefbaarder, aantrekkelijker, duurzamer en economisch vitaler maakt. Het Groene Hart behoudt daarmee zijn onderscheidende kwaliteit en identiteit en kan mogelijk nieuwe kwaliteiten toevoegen.

Download ‚Ź© het document 

Regionale Economische Analyse van Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics
Onderzoeksrapport door Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Utrecht

Regionale Economische Analyse 

De REA van het Groene Hart geeft inzicht in onderdelen van het human capital van het Groene Hart. De analyse gaat minder uit van de huidige werkgelegenheid en arbeidsplaatsen, maar is vooral ontwikkelingsgericht en geeft een beeld welke doorontwikkeling denkbaar is gezien de huidige bedrijvigheid en de vaardigheden die hiervoor gevraagd worden. De REA Groene Hart belicht het economische potentieel van het Groene Hart en is één van de bouwstenen voor het Ontwikkelperspectief Groene Hart in het kader van de aanpak van het NOVEXgebied.

Download ‚Ź© het document 

Tompouce
Tompouce model

Dit essay gaat over het ordenen in de ruimte: op de juiste plek en het juiste moment. Met de juiste mensen de goede dingen doen. We richten ons daarbij op gebiedsprocessen, oftewel de gebiedsgerichte aanpak. Deze begrippen verspreiden zich als lopend vuur door ministeries, provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Er zijn reeds vele ervaringen mee opgedaan.

Download ‚Ź© het Essay

Landschap in het Groene Hart met drie raderen
Het Groene Hart: van pilots naar lessons learned

In het Groene Hart is een transitie in het landgebruik onderdeel van een duurzamer toekomstperspectief voor de leefomgeving. Acaciawater heeft een inventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in lessons learned van lopende pilots en beleidstrajecten op de thema‚Äôs bodem, water, landbouw en natuur. Uit de inventarisatie zijn een zevental terugkerende thema‚Äôs ge√Įdentificeerd en een werkwijze is opgesteld waarin het bodem- en watersysteem als leidend principe kan worden meegenomen bij de transities in het Groene Hart in gebiedsprocessen. De betrokken overheden zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een doel en duidelijke randvoorwaarden. En het invullen van deze kaders kan vervolgens in samenspraak met het gebied om vast te stellen hoe de doelen gezamenlijk bereikt worden. Download ‚Ź© het document

LAndschap met dijk en water
Advies Regionale Energiestrategie√ęn en het Groene Hart

Het Groene Hart in drie provincies, maar is het opgedeeld in maar liefst zeven RES-regio‚Äôs. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de drie PARK‚Äôs (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd te reflecteren op de eerste plannen van de zeven RES gebieden in het Groene Hart. Met name op het ruimtelijke beeld dat de zeven plannen opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteiten van het Groene Hart. Het advies ‚ÄúRegionale energiestrategie√ęn en het Groene Hart‚ÄĚ is op 12 november 2020. gepresenteerd in het Bestuurlijke Platform. 

Download ‚Ź© het document

koepelverhaal
Ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik

In het voorjaar van 2017 is door de stuurgroep Groene Hart het Perspectief Groene Hart 2040 gepresenteerd. Hierin is aan de hand van vier ambities op hoofdlijnen geformuleerd hoe de toekomst van dit landschap er uit kan zien. Dit ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit  (PARK's) van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het resultaat zijn een viertal studies, en deze overkoepelende studie.

Download ‚Ź© het document  

Voorkant rapport pleidooi voor het Groene Hart
Deelstudie Ontwerpend onderzoek bodemdaling Groene Hart 

Om het landschap van het Groene Hart sterk en aantrekkelijk te maken, moet het bodem- en watersysteem op orde zijn. Daarom verkennen we in dit pleidooi hoe bodemdaling kan worden tegengegaan, de uitstoot van CO2 gereduceerd en wat de consequenties hiervan zijn voor het landgebruik en de landschappelijke identiteit. Het advies is gebaseerd op ontwerpend onderzoek van zes ontwerpbureaus en vier onderzoeksinstituten. Op 10 juli overhandigden zij het gevraagde advies aan de Stuurgroep Groene Hart.

Download ‚Ź© het document

Voorkant rapport Vista en Circular Landscapes
Deelstudie Ontwerpend onderzoek Amstelscheg

De klimaatverandering en de toenemende kosten voor het waterbeheer vragen om een nieuwe visie op de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart. In het kader van een bredere studie voor het Groene Hart als geheel is hiervoor een methodiek ontwikkeld en is toegepast in het ontwerpend onderzoek van Vista en Circular Landscapes voor de Amstelscheg bij Amsterdam. In samenspraak met regionale stakeholders en deskundigen zijn twee ruimtelijke scenario‚Äôs ontwikkeld en getoetst op hun effecten op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, watertekort, wateroverschot, biodiversiteit en landschapsbeeld. 

Download ‚Ź© het document  

Kano vaarders op watergang in de weilanden
Deelstudie Cope Scape Blokpolders

Cope Scape is een ontwerpend onderzoek van Flux Landscape Architecture naar een nieuw perspectief voor de blokpolders van Kamerik en Kockengen vanuit bodemdaling en waterhuishouding. De blokpolders zijn sterk verbonden met de venige ondergrond. De rechte verkavelingsstructuren, open weidegebieden en besloten linten maken van de blokpolders een waardevol en uniek landschap. Keerzijde is dat de oxidatie van het veen en de zetting van de bodem zorgen voor steeds hogere maatschappelijke kosten. Met name in de linten zijn de kosten door het verzakken van de woningen, wegen en aansluitingen substantieel. 

Download ‚Ź© het document

Voorkant rapport Naar een weerbare Waard
Naar een Weerbare Waard

Een rapport van het ontwerpend onderzoek naar bodemdaling in de Alblasserwaard door Bureau Peter de Ruijter Landschapsarchitectuur. Het onderzoek biedt een wenkend perspectief voor de langere termijn, richting 2050. Het perspectief is opgebouwd vanuit de rijke bodem van de Alblasserwaard met daarin alle nuances tussen veen, klei en de zandige rivierduinen (donken). Op die verscheidenheid aan bodemtypen is een robuust en volhoudbaar watersysteem geprojecteerd, toegerust op de klimaatveranderingen met veel grotere extremen in het weerbeeld

Download ‚Ź© het document 

Greenbelts around the world responding to local and global challenges jpeg

Greenbelts Around the World Responding to Local and Global Challenges [eng.]

Dit rapport is in juni 2022 ontwikkeld door de Greenbelt Foundation, en onderzoekt hoe greenbelts evolueren om te reageren op huidige en opkomende omstandigheden in steden en regio's over de hele wereld. Dit rapport bestudeert en vergelijkt acht [internationale] greenbelts, waaronder het Groene Hart.

Download ‚Ź© het document 

Snel naar