Werken aan een regiodeal Groene Hart

De gemeenten Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden hebben het initiatief genomen om minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en staatssecretaris Van Veldhoven (ministerie Infrastructuur en Water) uit te nodigen voor een werkbezoek in het Groene Hart. Het centrale thema bij dit werkbezoek was bodemdaling. Zowel de stedelijke als de plattelands problematiek kwam voor het voetlicht. Een belangrijke uitkomst van het werkbezoek was de notie dat het Groene Hart en de thematiek bodemdaling mogelijk geschikt is voor een zogenaamde ‘regiodeal’.

Groep mensen in het Groene Hart

Een regiodeal met het rijk

De ‘regiodeals’ zijn aangekondigd in het regeerakkoord. In maart is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de zogenaamde regio-enveloppe. Hierin staan de eerste uitgangspunten waar een regiodeal aan moet voldoen. Nadere uitwerking volgt in mei. Na het werkbezoek wordt in het Groene Hart druk gewerkt aan het vormgeven van een regiodeal. De Stuurgroep Groene Hart is betrokken bij de regiodeal en ziet de regiodeal als een kans om het Groene Hart een koploper regio te maken die andere gebieden in Nederland, maar ook daarbuiten kan helpen met ‘Dutch solutions’ op het gebied van bodemdaling.

“Een regiodeal biedt kansen om landelijke, regionale en lokale inspanningen te bundelen en samen te werken aan de toekomst van het Groene Hart. Het Groene Hart wil en kan een trekkersrol vervullen en als dé proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling. Daarbij is een structurele verankering nodig van kennis, maatregelen en (proef)activiteiten in een grootschalig regionaal gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kennis- en bezoekerscentrum, oplossingen voor bestaande woningen en innovatieve ideeën voor nieuwbouw en om een bodemdalingsbestendig businessmodel voor agrarische bedrijven. Hierdoor kan het Groene Hart als inspiratie- en kennisbron dienen op landelijk en mogelijk ook internationaal niveau.”

Aldus een verslag van het bezoek op de site van Hoogheemraadschap Rijnland.

Verslag van het bezoek