Staten in gesprek over Perspectief

Samen werken aan beleid voor het Groene Hart. Dat is de hoofdlijn waarop ca. 30 Statenleden van de drie Groene Hartprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht op dinsdagavond 27 maart met elkaar uitkwamen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de eind 2017 gezamenlijk ingediende motie van de drie Staten, waarin onder andere werd gevraagd nog eens met elkaar in gesprek te gaan over het Perspectief.

Groep mensen in een workshop

Een plan voor de voortuin

De Zuid-Hollandse storyteller Herman van Veenweiden opende de avond op ludieke wijze. Hij zette de deelnemers aan om samen een plan te maken voor de ‘voortuin’, het Groene Hart, waar alle bewoners zo graag naar kijken, vanuit hun woning of bedrijf.

Stuurgroepvoorzitter Adri Bom-Lemstra lichtte toe, in een vraaggesprek met gespreksleider Elisabeth van den Hoogen, hoe het Perspectief Groene Hart tot stand is gekomen, en vervolgens is behandeld in de drie Staten. Daaruit kwam een motie, die leidde tot deze bijeenkomst. Adri deed een oproep aan de deelnemers om vooral met elkaar in gesprek te gaan, op basis van stellingen die door Stuurgroep en griffiers samen waren voorbereid.

Keuze voor samenwerken en elkaar aanspreken op locatiekeuzes

De drie stellingen (zie onder) werden elk geïntroduceerd door een van de drie provinciale Stuurgroepleden. Per stelling konden de deelnemers kiezen of zij links of rechts gingen staan; elke kant betekende een keuze. Er vond een levendige uitwisseling van argumenten plaats. Wat vooral opviel was de bijna unanieme keuze bij stelling 3. Massaal werd hier gekozen voor het ‘samenwerken en elkaar aanspreken op locatiekeuzes’.

Aan het eind van de avond wilde Adri van de deelnemers weten op welke wijze zij betrokken willen blijven bij vervolgstappen. De Statenleden willen graag voorstellen zien waarin zij keuzes kunnen maken. Enkele Statenleden waren bereid om in een vroeg stadium mee te denken over de processtappen. Daarmee is de verbinding voor het Groene Hart verstevigd, maar nog niet klaar. De Stuurgroep doet binnenkort voorstellen om Statenleden verder met elkaar en met het Groene Hart in verbinding te brengen.

Stelling 1:

Bij de aanpak van bodemdaling in landelijk gebied:
Links: is rentabiliteit van de melkveehouderij de belangrijkste randvoorwaarde
Rechts: is afremmen door vernatting noodzaak, met of zonder melkveehouderij

Stelling 2:

Het Groene Hart maakt ruimte voor energietransitie door:
Links: gezamenlijk een masterplan op te stellen voor geschikte locaties voor energielandschappen
Rechts: faciliteren van bottom-up-initiatieven die passen binnen de algemene ruimtelijke  kaders

Stelling 3:

Bij het zoeken van een locatie voor een geplande ontwikkeling in het Groene Hart:
Links: moeten de Groene Hart-provincies samenwerken en elkaar op locatiekeuzes kunnen aanspreken
Rechts: is het aan de betreffende provincie om een geschikte locatie te zoeken

 

Lees het uitgebreide verslag