Ontwerpend Onderzoek helpt keuzes maken

Het Perspectief Groene Hart 2040 staat centraal in het werk van de Stuurgroep. De ambities voor 2040 moeten geoperationaliseerd en geconcretiseerd worden willen deze ook haalbaar zijn.

Boek Kracht van regionaal ontwerp op een tafel

In een gesprek tussen leden van de Stuurgroep Groene Hart, de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit kwam het belang van visualisaties en integraal ontwerp nadrukkelijk naar voren om te helpen de ambities te bereiken en keuzes te maken.

De Rijksadviseur adviseerde om een ontwerpend onderzoek voor het Groene Hart te baseren op bodemdaling en ook de stad-land relatie mee te nemen. In de eerste fase van een mogelijk ontwerpend onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van lopend ontwerpend onderzoek in het Groene Hart. Na deze inventarisatie kan bekeken worden waar specifiek behoefte aan is en wordt in de Stuurgroep besproken hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden. Passend in de traditie van Ontwerpend Onderzoek is op 12 april het boek ‘De kracht van regionaal ontwerp’ gepresenteerd, een boek dat terugblikt op 25 jaar regionaal ontwerp in de provincie Zuid-Holland.