Ontwerpend Onderzoek van start

Ontwerpend onderzoek is een mooie manier om samen te werken in een gebied en om integrale oplossingen in beeld te brengen. De Stuurgroep gaat hiermee aan de slag in het Groene Hart. Dit op advies van Harm Veenenbos en Paul Roncken, de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland en Utrecht en van Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap. De adviseurs willen nauw samenwerken met kennisinstituten, om de samenhang tussen de aspecten van bodem, water, grondgebruik, vervoer, wonen en energie goed in beeld te brengen.

Uit een aantal bureaus dat een aanbieding heeft gedaan, is met enthousiasme BURO SANT EN CO + FABRICations gekozen. Dit bureau was ook betrokken bij de expositie ‘Places of Hope’ in Leeuwarden. Voorjaar 2019 worden er producten opgeleverd voor gebruik in het gebied.

Lisdoddenveld en zonnepanelen op de achtergrond

Aanpak van het bureau

Het bureau heeft een kick-off georganiseerd in november, op basis van het Perspectief Groene Hart 2040. Het ontwerpbureau betrekt er andere onderzoeken bij en doet een inventarisatie in het veld. In lijn met de nieuwe Omgevingswet worden uiteenlopende maatschappelijke partijen betrokken en werkateliers gehouden en interviews met gebruikers van het landschap.

Kaarten en beelden en bedrijfsmodellen

Uit dit geheel ontstaat een visie, bestaande uit landschapsvormende bouwstenen en bedrijfs- modellen, die als voorbeeld dienen op verschillende schaalniveaus. Het lange termijn perspectief zal creatief worden verbeeld met kaarten, 3D impressie en film. De eindproducten zijn klaar voor gebruik in het voorjaar van 2019. Het is de bedoeling dat mensen zich met het materiaal een betere voorstelling kunnen maken van de ruimtelijke veranderingen die nodig zijn, van de veranderende relatie tot erfgoed en natuurwaarden en van de bestuurlijk-culturele verandering die dit vraagt.

Vervolg op regionale schaal

Na afloop van dit onderzoek zullen er drie nieuwe bureaus worden uitgenodigd, om op regionale schaal een vervolg te maken, voor één regio in elk van de drie provincies.

Voor de verschillende sessies van het lopende onderzoek wordt u wellicht ook uitgenodigd. Wilt u nu al meer weten, dan kunt u terecht bij marlies.feringa@stuurgroepgroenehart.nl