GS van provincie Utrecht op werkbezoek in Groene Hart

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht brachten op 9 oktober een werkbezoek aan het Groene Hart, om zich een integraal beeld te vormen van de bodemdaling in dit gebied. Voor Stuurgroep lid en gedeputeerde Mirjam Maasdam bood dit een mooie gelegenheid om haar collega’s van het Utrechtse college te laten zien wat er speelt bij bodemdaling in het voornamelijk agrarische veenweidegebied en hoe het probleem gehanteerd kan worden.

In het Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld bracht Yttje Feddes de zeven kwaliteiten van het Groene Hart in beeld, die we moeten blijven koesteren én door ontwikkelen. Hilde Niezen vertelde over het proces van de Regiodeal Bodemdaling, waarbij het belangrijk is dat partijen samenwerken met het Rijk. Alle partijen blijken behoefte te hebben aan een kennisagenda over de vraag, ‘waarom zakt de bodem nog steeds?’ Langjarig onderzoek is hiervoor nodig.

Werkbezoek GS en SG in het veld

Inspirerend was de presentatie over het Ontwerpend Onderzoek in Friesland van JanDirk Hoekstra. Het is een manier om integraal, al ontwerpend en puzzelend samen met partijen oplossingen te vinden. Je ziet namelijk direct hoe de oplossing eruit ziet in een gebied. Tijdens de rondleiding in het veld was goed te zien dat een deel van de bodem veel lager lag dan een ander deel, door een verschillend waterbeheer. Ook was mooi te zien hoe onderwaterdrainage en natte teelten bijdragen aan het vertragen van de daling.

Meewerkstand

Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden riep op tot scherper sturen, want boeren en burgers willen vaak wel meewerken. Durven wij dan politiek mee te gaan met waarvoor draagvlak is? Samenwerking kan ook betekenen meer ruimte voor diversiteit. Provincies kunnen een regierol hebben in de samenwerking tussen overheden en waterschappen, en kaders en afwegingscriteria geven. Patricia Braaksma en Marlies Feringa pleiten voor ontwerpend onderzoek, dat strategisch behulpzaam kan zijn. Je maakt de slag naar de kaart, wat kan er wel en niet, je maakt gebruik van de verbeelding en neemt mensen mee.

Het werkbezoek gaf inspiratie voor het college van provincie Utrecht, dat aansluitend in gesprek ging om de visie op bodemdaling te formuleren. En er ontstond enthousiasme om een werkbezoek op te nemen in de overdrachtsdossiers voor na de verkiezingen van provinciale Staten in 2019.