Gebiedsdialoog Nationale Omgevingsvisie (Novi) en Groene Hart

Op 6 december vond in Cultuurhuis De Garenspinnerij in Gouda een dialoog plaats in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (Novi). De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Rijk wilden graag deze dialoog aangaan. Het Rijk is op zoek naar gebieden die als voorbeeld kunnen dienen in de Novi. De Stuurgroep ziet kansen voor het Groene Hart als ‘perspectiefgebied’.

Urgente problemen

Om als perspectiefgebied te worden aangewezen, moeten er in het gebied meerdere urgente problemen spelen, die maken dat het gebied als voorbeeld kan dienen voor andere gebieden in Nederland met soortgelijke problematiek. Het label ‘perspectiefgebied’ helpt ook om de ambities uit het Perspectief Groene Hart te realiseren.

Mooie opkomst

De bijeenkomst op 6 december was de tweede bijeenkomst in het Groene Hart en past in een serie gebiedsdialogen die het Rijk voert in Nederland. Er was een mooie opkomst en er werd intensief met elkaar gesproken, aan de hand van kaartbeelden, met deelnemers vanuit Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Strategische beleidskeuzes

In de Novi staan straks de strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving tot 2050, met een middellange termijn tot 2030. De Novi geeft richting aan Provinciale en Gemeentelijke Omgevingsvisies, die nu worden ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt.

Wilt u meer informatie over de gebiedsdialoog in het kader van de Novi, stuurt u dan een mail aan patricia.braaksma@stuurgroepgroenehart.nl.