Diagonaal samenwerken

Samenwerking kan van alle kanten beginnen. Dat kunt u lezen in deze nieuwsbrief van de stuurgroep Groene Hart. De samenwerking met het Rijk heeft een nieuwe impuls gekregen met de Regiodeal Groene Hart en met het proces van de Nationale Omgevingsvisie (Novi). In deze vormen van samenwerking stelt het Rijk een aantal doelen en een lange termijn visie. Deze worden verbonden met regionale visies en programma’s waarbinnen partijen voorstellen kunnen doen. Dit biedt kansen voor meer doorzettingsmacht en uitvoeringskracht.

Tegelijk zijn er veel initiatieven die van onderop werken, zoals het ontwerpend onderzoek, waarover u meer leest in deze nieuwsbrief. Ontwerpend onderzoek is een manier om in een gebied integraal samen te werken aan een opgave, én samen te werken met deskundigen. Samenwerken begint dus van alle kanten. Het werkt ‘diagonaal’, zou je kunnen zeggen, waarbij verschillende partijen bij elkaar komen en samen hun problemen benoemen, vanuit ieders perspectief en vervolgens oplossingen in beeld brengen. Zo kunnen we leren van elkaar, begrip krijgen van elkaars problemen en tot aanvaardbare en haalbare oplossingen komen.

Er zijn mooie initiatieven genomen die ons verder brengen. Bijvoorbeeld het werkbezoek van GS van Utrecht, die in het veld hebben kunnen zien hoe urgent de bodemdaling vertraging is.

Ook binnen de Stuurgroep hebben we gekeken naar de samenwerking en de organisatie. Doen we de goede dingen en doen we ze goed. We hebben geconstateerd dat de afspraken scherper kunnen en we meer gemeenten willen betrekken. Tegelijk zijn we blij met de mooie initiatieven die in gang gezet zijn die en kansen bieden voor diagonale samenwerking.