Bea de Buisonjé: Meer dan alleen maar faciliteren!

Goed en erg leuk dat Gerrit Spelt het stokje aan mij heeft overgedragen om deze column te schrijven.

Bea de Buisonjé

Meer dan alleen maar faciliteren

Goed en erg leuk dat Gerrit Spelt het stokje aan mij heeft overgedragen om deze column te schrijven.  Als bestuurder van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zie ik dat de waterschappen in het Groene Hart steeds meer een onmisbare en zelfs bepalende rol vervullen. En dat is meer dan alleen het beheer van de waterpeilen. In samenwerking met collega waterschappen maken we ons sterk om het watersysteem als drager van een toekomstbestendig gebied te zien, en dat betekent maatwerk en samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. Alleen dan kunnen we bouwen aan toekomstbestendige oplossingen die rekening houden met uitdagingen als bodemdaling, klimaatadaptatie en energietransitie.

Dus mijn antwoord op de vraag van Gerrit Spelt “werk je mee?” is duidelijk: natuurlijk werkt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht mee.  We praten graag mee, maar liever stropen we de mouwen op en doen we mee. Dat blijkt ook uit het feit dat gebiedsgerichte samenwerking één van de belangrijke pijlers is in ons bestuursakkoord. En niet voor niks, we ervaren dat we daar de meeste gezamenlijke successen mee behalen.

Tegelijkertijd zien we ook dat onze rol verandert. De traditionele taak van het waterschap bestond in het Groene Hart vooral uit het wegpompen van water. Daarmee werd het waterpeil gecontroleerd. Dit doen we nog steeds, maar er is wel iets veranderd. We benaderen dit nu minder rigide. Omdat de huidige situatie niet langer houdbaar is; ons watersysteem zit aan zijn grenzen. En door op een andere, flexibele manier naar ons watersysteem te kijken, kunnen we mooie nieuwe ontwikkelingen faciliteren.

Zo verhogen we ieder voorjaar het waterpeil in het Landje van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel. Ik ben een echte stedeling, maar dit is één van mijn favoriete plekjes. Duizenden grutto’s strijken hier ieder voorjaar neer om bij te sterken voor ze doorvliegen naar hun broedgebieden. Het landje is een internationaal bekend vogelgebied, het is een stukje Groene Hart dat we moeten koesteren. We werken hier nauw samen met Landschap Noord-Holland, de provincie en het agrarisch collectief. Als waterschap zorgen wij voor het juiste waterpeil en houden we ook de waterkwaliteit in de gaten.

In de veenweidegebieden was onze traditionele rol het faciliteren van landbouw door het water weg te pompen. Daarmee droegen we echter ook bij aan één van de problemen waar het Groene Hart mee kampt: de bodemdaling. De bodem in de polder Groot Wilnis Vinkeveen daalt per jaar ongeveer 1 cm. Om de bodemdaling af te remmen en een toekomstbestendig gebied te realiseren, met perspectief voor wonen en werken en natuur, werken we in dit gebied samen met agrariërs, provincie Utrecht en de gebiedscoöperatie. Daarvoor is een transitie nodig om ook de landbouwsector toekomstperspectief te bieden.

Dat het Groene Hart is aangewezen als landelijk NOVI gebied biedt kansen. Het vereist een integrale benadering van de opgaven en de ruimtelijk samenhangende uitvoering. Ik kan niet voldoende benadrukken dat water daarbij een belangrijk ordenend principe is. Alleen door een integrale benadering en nauwe samenwerking kunnen we de grote uitdagingen van de 21e eeuw aan. Samenwerking is niet alleen noodzakelijk, maar verbetert het resultaat. Daarmee bepalen we gezamenlijk de toekomst van het Groene Hart.

Ik draag het stokje graag over aan Chris Kalden, voorzitter van de stichting het Groene Hart met de vraag: wat verwacht u van de NOVI-status, welke verandering ziet u ten opzichte van de eerdere landelijke Notas RO en is daarmee de dreiging van de versnippering van het Groene Hart weg?