Gemeentelijke Dialoog: Tussentijdse resultaten en vervolg

Bestuurlijke Dialoog Gemeenten: Samenwerken aan het Groene Hart 

Ruim dertig gemeenten hebben deelgenomen aan de bestuurlijke dialoog over de inzet van de gemeenten bij de verdere ontwikkeling van het Groene Hart in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De bijeenkomsten hebben geresulteerd in een inhoudelijk resultaat. Een gezamenlijk beeld op het vernieuwen en versterken van de groene identiteit van het Groene Hart. De gemeenten gaan bovendien werken aan een ‘uitnodigingsagenda’. Deze bestaat uit concrete gebiedsgerichte en integrale opgaven. De focus ligt op gezamenlijke realisatie om op die manier  bij te dragen aan diverse doelen rond onder meer natuur en milieu, water, landschap, wonen, werken, recreëren, mobiliteit en energie.

De inzet is: concreet wat doen, op kleinere schaal, maar op heel veel plaatsen resultaten boeken om daarmee opgeteld een afdoende antwoord te bieden op de grote uitdagingen waar het Groene Hart voor staat:

  • Inspelen op bodemdaling (bodem, water en landgebruik in balans)
  • Vitale steden en dorpen
  • Energietransitie
  • Vrije tijdseconomie
  • ….

De gemeenten nodigen met deze agenda partners uit om mee te doen. De uitnodiging aan andere overheden én maatschappelijke partijen is om tot samenwerking te komen, om deze gebiedsgerichte opgaven samen te richten en te realiseren. De inzet is om met elkaar op een innovatieve wijze tot co-creatie en co-financiering te komen (opgaven gestuurd werken en opgaven gestuurd programmeren).

In vier van de vijf regio’s zijn dialooggesprekken gevoerd onder leiding van een aantal burgemeesters die zich als ambassadeur hebben opgeworpen om het proces in goede banen te leiden, namelijk in Holland Rijnland, Midden Holland, regio Utrecht en De Waarden. De dialoog voor regio Noord-Holland wordt nog gevoerd. Zie voor alle resultaten de verwijziging aan het einde van deze nieuwsbrief.

Herijking van de identiteit van het Groene Hart

Een gezamenlijke uitkomst is dat de betrokken bestuurders de uitnodiging voor het zijn van NOVI-gebied willen aangrijpen om het Groene Hart gezamenlijk te gaan ontwikkelen. Voorwaarde is wel het scheppen van ruimte voor de ontwikkeling van het Groene Hart als zelfstandig woon-, werk- en leefgebied. De ruimtelijke kwaliteiten van het Groene Hart maken onderdeel uit van dit woon-, werk- en leefgebied.

Waar staat het Groene Hart voor

“Uitnodigingsagenda”

Het traject tot nu toe heeft geresulteerd in een ‘groslijst’ met circa twintig concrete gebiedsgerichte opgaven die in aanmerking komen om op te nemen in een gezamenlijke uitnodigingsagenda. Uitgangspunt is om de realisatie te ondersteunen van lopende ‘beleidstrajecten’: de NOVI-samenwerking moet tot minder in plaats van meer bestuurlijke drukte.

Het gaat dan om opgaven met als zwaartepunt ‘Groene Verstedelijking’ – langs de as van Nieuwkoop – Alphen aan den Rijn – Gouda en langs de as Alphen aan den Rijn richting Katwijk.  Bij andere concrete gebiedsgerichte opgaven ligt het accent op Leefbaar Landschap en ontwikkeling (Hollandse) plassen.  Weer andere gebiedsgerichte opgaven concentreren zich rond OV-knooppunten – met naast mobiliteit ook een bijdrage aan andere doelen als wonen, werken, energie en recreatie en toerisme.

Vervolgtraject

Het is de bedoeling om in september – oktober tot een eerste ‘uitgave’ van de uitnodigingsagenda te komen en deze regelmatig aan te vullen of te herijken. Deze uitnodigingsagenda is dynamisch – de timing kan per concrete gebiedsgerichte opgave verschillen: de betrokken partners zijn hierin bepalend: voor de richting, de realisatie én het tempo van de opgave. 

Zie ook