Ontwerpend Onderzoek Energietransitie Groene Hart van start

Energietransitie

Het plan van aanpak voor het uitvoeren van het ontwerpend onderzoek is bestuurlijk goedgekeurd en richt zich op een lange termijn.

Na het verschijnen van het advies van de Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit in november 2020, is er gewerkt aan een vervolg aanpak door de werkgroep Energietransitie. In de werkgroep zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd. De werksessie voor gemeenten van 6 april jl, welke is belicht in de vorige nieuwsbrief, maakt onderdeel uit van de aanpak om RES-grensoverschrijdend kennis te delen. Deze eerste bijeenkomst was een mooie aftrap. Een belangrijk andere pijler van de aanpak is het uitvoeren van een ontwerpend onderzoek voor de energietransitie in het Groene Hart. Net voor het zomerreces is het plan van aanpak voor het uitvoeren van een ontwerpend onderzoek energietransitie in het Groene Hart bestuurlijk goedgekeurd.

Het ontwerpend onderzoek energietransitie richt zich op een lange termijn. Er wordt onderzoek gedaan naar alle relevante soorten van duurzame energie opwek zoals: zonne-energie, windenergie, aquathermie en geothermie en andere innovatieve vormen van energie en/of warmte winning. Daarnaast wordt er gekeken naar de energieketen (productie, opslag, distributie) en de relatie tussen stedelijke en landelijke opgaven in het Groene Hart. Door te onderzoeken hoe invulling gegeven kan worden aan de opwek en/of winning van hernieuwbare energie in het Groene Hart, gelet op de (slappe) ondergrond, het watersysteem en de andere landschapskarakteristieken bouwen we aan inspirerende voorbeelden en inzichten voor de lange termijn. De uitkomsten van het ontwerpende onderzoek kunnen leiden tot aanbevelingen voor de inhoudelijke uitwerking en het proces van de RES. Momenteel wordt er gezocht naar een ateliermeester die het ontwerpend onderzoek samen met een interdisciplinair kernteam kan uitvoeren.