Groene Hart Monitor

Bodem- en waterbeheer maatregelen grote uitdaging voor Groene Hart!

Het Groene Hart blijft goed scoren als het gaat om woon-, werk- en leefklimaat, al zijn er verbeterpunten. De recreatie ontwikkelt zich goed. Het tegengaan van bodemdaling vraagt veel inzet, naast waterbeheer en de energietransitie. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Groene Hart opgesteld door het Kadaster en Wageningen University Research.

Hiermee zijn de belangrijkste opgaven genoemd waaraan de Stuurgroep Groene Hart wil werken, samen met provincies, gemeenten en waterschappen. De stuurgroep is opdrachtgever voor het periodieke onderzoek.

Uit deze monitor blijkt dat het Groene Hart nog steeds als een aantrekkelijk gebied wordt gezien voor wonen en werken. De toeristisch-recreatieve sector ontwikkelt zich sterker dan in de rest van Nederland.

Bodem en water hangen sterk samen. Er is aandacht nodig voor zowel wateroverlast door klimaatverandering, als voor watertekorten bij droogte, zoals in de zomer van 2018. Het waterbeheer hangt sterk samen met de urgente aanpak van bodemdaling. Op dit gebied zijn er diverse experimenten uitgevoerd, zoals onderwaterdrainage, peilfixatie en natte teelten. Maatregelen om bodemdaling tegen te gaan vragen om extra water. Met name de melkveehouderij op veengronden zal de bedrijfsvoering moeten aanpassen aan klimaateisen en een ander waterpeil. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig om ā€˜natuurinclusiefā€™ te gaan boeren, Dit zijn grote opgaven.

Wat betreft de energietransitie is er een kleine energiebesparing in Het Groene Hart te zien. Er zijn nauwelijks windmolens en zonneparken. Dit komt mede door de beperkte mogelijkheden voor energieopwekking in het beleid. Aandachtspunt voor de toekomst is het combineren van de huidige landschappelijk kwaliteiten met een energielandschap.

Voor de periode 2017-2018 kijkt de Monitor naar elf criteria. De volgende meting zal ook kijken naar het criterium biodiversiteit.