Slotbijeenkomst Ontwerpend Onderzoek

Op 20 mei presenteren de drie Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) - Harm Veenenbos (Zuid-Holland), Steven Slabbers (Noord-Holland) en Paul Roncken (Utrecht) - het Ontwerpend Onderzoek Groene Hart in De Hall in Woerden. De scenariostudie is een verdiepingsslag van het Perspectief Groene Hart waar De Stuurgroep Groene Hart hen om gevraagd heeft.

Knelpunten en kansen in beeld

De scenariostudie van de drie adviseurs richt zich op de bodemdaling en de waterhuishouding in het Groene Hart. Het op orde brengen hiervan is een belangrijk uitgangspunt voor het landgebruik en het oplossen van andere opgaven. De studie moet de consequenties, knelpunten en kansen in beeld brengen.

Harm Veenenbos, PARK Zuid-Holland: "Wij hebben nadrukkelijk gekozen voor een scenariostudie naar bodem en water omdat daar in onze ogen een urgente en sturende opgave ligt voor het Groene Hart."

Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur en FABRICations heeft de studie uitgevoerd. De waterschappen, Wageningen Economic Research, Veen Innovatiecentrum en Deltares adviseerden hen daarbij.

Een reeks van landschappelijke bouwstenen is geformuleerd. Deze bouwstenen schetsen een visie op het Groene Hart en werken bedrijfsmodellen uit voor de landbouw. Met kaarten, impressies en film is de visie verbeeld.

Inzoomen op de regio

De kennis uit de studie van Sant en CO is toegepast in drie regio’s. Deze regio’s zijn de Alblasserwaard (Peter de Ruyter), de Amstelscheg (Vista) en het gebied rond Kamerik (Flux).

Paul Roncken, PARK Utrecht: ”De gebieden zijn gekozen vanwege de verschillende bodemomstandigheden en karakteristieken. In de uitwerkingen onderzoeken de bureaus de toepassing van de bouwstenen en de bedrijfsmodellen.”

Daarnaast bekijken ze hoe de ingrepen doorwerken in de ruimtelijke opbouw en - kwaliteit van het gebied. Bij deze uitwerkingen zijn verschillende gebiedspartners betrokken geweest.

U bent van harte welkom om de slotbijeenkomst bij te wonen.
Uw aanmelding ontvangen wij graag per email:
programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl