Kort Nieuws

Het Groene Hart in de Ontwerp NOVI

Op 24 april is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) besproken in de Tweede Kamer. De lancering van de Ontwerp NOVI is voorzien op 20 juni. Er komt dan ook een online Ontwerp NOVI beschikbaar. Na de lancering is er nog gelegenheid om zienswijze in te dienen en om in gesprek te gaan. Voor zover nu bekend krijgt het Groene Hart expliciete aandacht in de Ontwerp NOVI.

Lees meer over de NOVI op www.denationaleomgevingsvisie.nl

Regiodeal Bodemdaling Groene Hart

In een eerdere nieuwsbrief vermeldden wij al dat de Rijksoverheid de regiodeal Bodemdaling Groene Hart heeft gehonoreerd. In de uitwerking van de projectvoorstellen is het project ā€œOntwerpen aan het lange termijn perspectief bij veranderd landgebruikā€ ingediend door het Programmabureau Groene Hart.

Het projectvoorstel werkt op een ontwerpende wijze aan de integrale opgave waarbij de bodemdaling, CO2 reductie, de zoetwatervraag, de transitie van de landbouw en de energietransitie toonaangevend zijn. Deze opgaven worden vaak niet in samenhang opgepakt. Dit project doet dit wĆ©l: Integraal, interbestuurlijk, grote schaal, verbeeldend en gericht op de lange termijn om het gebied duurzaam te ontwikkelen op een wijze die past bij het landschap en de identiteit van het Groene Hart in zijn stedelijke context. Wij hopen in het najaar van 2019 te kunnen starten met dit project.