Opmaat naar een Bestuursovereenkomst

Bespreking 1e opmaak bestuursovereenkomst

Het Bestuurlijk Platform heeft in het kader van het Groene Hart als NOVI gebied, ingestemd met het opstellen van een Bestuursovereenkomst. Wat is een Bestuursovereenkomst, waarom een Bestuursovereenkomst en wat leg je hierin vast?

Het Coƶrdinatiebureau Groene Hart heeft aan het bureau Org.Id gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een Bestuursovereenkomst. Wat is een Bestuursovereenkomst, waarom een Bestuursovereenkomst en wat leg je hierin vast? Dit waren vragen die allereerst beantwoord/onderzocht  moesten worden.  

Zoals bekend is het Groene Hart NOVI gebied geworden. Het Groene Hart is een gebied waarin heel veel grote vraagstukken bij elkaar komen. Om deze vraagstukken met alle betrokken bestuurslagen het hoofd te bieden is het belangrijk om samen in gesprek te gaan over een mogelijke probleemanalyse, een doelformulering, het van elkaar leren en het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Dit betekent gezamenlijke verantwoordelijkheid, wederzijds begrip en zorgen dat allen de zelfde taal spreken. Zodat er uiteindelijk mentale ruimte is gecreƫerd om gezamenlijk te leren, onderzoekend te ontwerpen, en te behalen doelen te formuleren. De inhoud van een Bestuursovereenkomst is veelomvattend. Waar o.a. in wordt voorzien zijn het borgen van gezamenlijke gemaakte afspraken, duidelijkheid over waar overeenstemming over is of wat de discussiepunten zijn. Het moet inhoud, rolopvattingen en samenwerkingsafspraken bevatten. Het moet ruimte geven voor gezamenlijk leren en adaptief programmeren maar tegelijkertijd oog houden voor de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Tijdens het Diner Pensant van 2 september jl. kwamen -in een speciale sessie de Bestuurlijk Platformleden bijeen om een 1e stap te zetten richting een dergelijke Bestuursovereenkomst. De uit deze sessie opgehaalde input zal dienen ter opmaat naar een goed onderbouwd en gedragen Bestuursovereenkomst.