Aanpak transitie landelijk gebied Groene Hart

De interbestuurlijke werkgroep Bodem, Water en Landgebruik gaat aan de slag met deze NOVI aanpak.

bodemdaling 2

In het Groene Hart vinden al veel, activiteiten en overleggen plaats die een bijdrage leveren aan de transitie van het landelijke gebied in het Groene Hart. Er gebeurt veel op gebied van bodemdaling en stikstofuitstoot, maar ook biodiversiteitsherstel en nieuwe verdienmodellen voor agrarische bedrijven kennen al geruime tijd pilots en programma’s. Voor de interbestuurlijke werkgroep Bodem, Water en Landgebruik, die gevormd is in het kader van de NOVI, staat voorop dat de al lopende initiatieven niet worden overgenomen, maar dat de NOVI aanpak leidt tot aanvullingen op wat er al gebeurt en versterking biedt waar dat nodig is. De voorgestelde aanpak is actiegericht en moet leiden tot een versnelling in de uitvoering van de transities in het gebied.

In het komende half jaar worden de initiatieven geïnventariseerd. Daarop wordt er een analyse gemaakt van lessons learned en wat nog ontbreekt of waar versterking op nodig is. Wat is schaalbaar, hoe krijgen we zicht op de systeemvragen en wat is het benodigde instrumentarium, zowel op schaal van Nederland als eventueel op EU niveau (financiën, wet- en regelgeving en grondbank). Parallel worden de opgedane inzichten ingezet als werkwijze (kookboek) voor opschaling, versnelling en integraliteit in enkele geselecteerde gebiedsprocessen. Dit alles dient het doel om het bodem- en watersysteem van het Groene Hart als leidend principe mee te nemen in de transitie. Zowel de uitvraag naar een onderzoeksbureau voor de inventarisatie als de selectie van gebieden vindt komende maand plaats.