Ontwerpend Onderzoek

Bodem Water en Landgebruik
  • In het voorjaar van 2017 is door de stuurgroep Groene Hart het Perspectief Groene Hart 2040 gepresenteerd. Hierin is aan de hand van vier ambities op hoofdlijnen geformuleerd hoe de toekomst van dit landschap er uit kan zien. Bodemdaling is een van deze thema's, waardoor dit definitief op de bestuurlijke agenda kwam te staan. In de zoektocht naar concretisering van de ambitie om bodemdaling te vertragen adviseerde het College van Rijksadviseurs om een ontwerpend onderzoek naar dit thema uit te voeren.

  • Dit ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit  (PARK's) van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het resultaat zijn een viertal studies, en een overkoepelende studie FABRICations, met een focus op bodem, water en landgebruik in het Groene Hart als geheel. 

    Adviesrapporten ->