CO2-uitstoot van veengebieden?

Met het Klimaatakkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap verdergaande en bindende afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In het akkoord staat dat in 2100 de opwarming ruim beneden de 2 graden moet zijn gebleven. Het streven is zelfs de opwarming te beperken tot 1,5 graad. De opwarming wordt veroorzaakt door broeikasgassen. Om de klimaatverandering tegen te gaan is het nodig om minder broeikasgassen uit te stoten. CO2 is het belangrijkste broeikasgas (56%). Ook methaan (32%) en lachgas (6%) zijn belangrijk. Deze gassen komen onder andere vrij uit mest, industrie en verkeer en door verbranding van olie, gas en kolen. Ook bij de oxidatie van veengebieden komt CO2 vrij.

Kansen voor vernatting

In grote delen van het Groene Hart wordt het grondwater laag gehouden zodat melkveehouderij mogelijk is. Door de lage grondwaterstand breekt het veen af, een proces waarbij de bodem daalt en CO2 vrijkomt. Het Groene Hart in beeld, een onderzoeksrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, staat dat de CO-uitstoot door oxidatie van het veen circa 1,4 miljoen ton bedraagt. Dat is meer dan CO2-uitstoot van alle woningen in de Groene Hart gemeenten. Het tegengaan van CO2-uitstoot kan door de grondwaterstand om hoog te brengen. De vernatting van de veengebieden biedt kansen waardoor zowel bodemdaling als de uitstoot van CO2 teruggedrongen kan worden.

Twee maatschappelijke uitdagingen

Bodemdaling en met name de keuzes om bodemdaling tegen te gaan zijn ingrijpend voor de infrastructuur, economie en ruimtelijke kwaliteit. Bodemdaling is daarmee zeker zo omvangrijk als de het veilig houden van Nederland voor de klimaatverandering. In de opgave om zo min mogelijk CO2 uit te stoten gaat de uitstoot uit de veengebieden meetellen. Het vernatten van veenweidengebieden is een oplossing voor zowel de bodemdaling als voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. Vraag blijft wel welk economisch rendabel grondgebruik er mogelijk is en hoe gehecht in- en omwoners zijn aan de typische veenweidenlandschappen van het Groene Hart.

Kosten co2 uitstoot
kosten_co2_uitstoot.png.