Programma is bekend

Waar het schittert en schuurt

[Dit event is geweest] Tijdens dit jaarevent heeft de ontmoeting met anderen een centrale plaats gekregen. In verschillende ruimtes op het terrein van De Boerinn waren diverse verhalen op het podium gebracht. Met maar liefst 25 workshops, presentaties of rondetafelgesprekken door burgers, organisaties, overheden of eigenaren in het Groene Hart was het een diverse en afwisselend programma. Esther van der Voort was onze moderator van de dag en zij begeleide op energieke wijze deze middag.

Na een gezamenlijke Groene Hart lunch openende we het Jaarevenement met een voorstelling van het PS| Theater en gingen daarna vooral ook actief aan de slag in verschillende deelsessies. De dag sloten we af met een glas in de hand, uitzicht op het karakteristiek Groene Hart landschap en de Schwing Jazz band.

 

Programma 

Het programma bestond uit drie sessierondes met in iedere ronde 10 workshops. De onderwerpen in de sessies gingen over de ontwikkelingen in het Groene Hart met betrekking tot Landschap en Cultuur, Water en Bodem, Samenwerken, Energie, Regionale investering en Perspectieven. 

 

O.a. sprekers tijdens het Waar het schittert en schuurt jaarevent:

Snel naar

 • Willy de Zoete

  Voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart

   

  Voorzitter Bestuurlijk Platform Groene Hart
 • Esther van der Voort

  Moderator

  Esther weet met haar humor en haar nuchtere kijk voor iedereen begrijpbare kost van te maken
  Esther van der Voort
 • Stadsgezelschap PSITheater

  Openingsact Radio Grondslag 

  In Radio Grondslag van stadsgezelschap PS|theater voeren bezorgde burgers actie tegen de komst van een distributiecentrum in een polder. Maar wat gebeurt er als een ambtenaar aanklopt om zijn kant van het verhaal te vertellen? Hoelang kan je blijven protesteren? Radio Grondslag laat zien wat er gebeurt als een burger zich niet gehoord voelt en een overheid in een spagaat van belangen vastzit. Foto: Ben van Duin
  Ben van Duin ps
 • Esther Rommel

  Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof

  Grenzeloos Groene Hart: samenwerken aan de Westeinderscheg. De bestuursovereenkomst Groene Hart gaat slagen als we elkaar weten te vinden. Kan de oplossing voor een ruimtelijk vraagstuk, bv een fietspad, bij de buren liggen? Door in elkaars vraagstukken te verdiepen vinden we de verbinding (bijvoorbeeld Westeinderscheg). Samenwerken loont! 
  Esther Rommel
 • Robert van Rijn

  Drechtdoorsteek: lokale realisatiekracht voor (inter)nationale doelen! 

  De Drechtdoorsteek anno 2022 is een kans om bij te dragen aan de (inter)nationale doelen. In deze sessie bundelen we onze kennis en krachten om de opgave te versterken. Hiermee brengen we het proces een stap dichter richting concrete realisatie. Met Igno Propper en Welmoed Visser
  Robert van Rijn
 • Marcel Bleekendaal

  De Polderwachter

  In de zomer van 2022 heeft Marcel mensen in het Groene Hart gevraagd hoe zij bestaande windmolens beleven. Geen representatieve steekproef, maar geluiden uit het veld. Onderzoek is onderdeel van het Ontwerpend Onderzoek energietransitie Groene Hart.

   

  Marcel Bleekendaal
 • Frank Stroeken

  Ateliermeester 

  De eerste bevindingen uit het ontwerpend onderzoek worden gepresenteerd. Met de kijkrichting 2050, de karakteristieke van het Groene Hart en de energie vraag die toeneemt zal het Groene Hart veranderen en hoe kan dit er uit zien? Met Coen Nieuwpoort 
  Frank Stroeker
 • Jan Uum

  Bouwen aan de Regionale Investeringsagenda

  Het staat nog niet vast wat de Regionale Investeringsagenda precies betekent en hoe deze vormgegeven wordt. Jan van Uum en Ron Voskuilen trappen af met hun inzichten op rijks- en regionaal niveau. Vervolgens toetsen we verwachtingen en welke invulling logisch en haalbaar is op Groene Hart schaal. 
  Jan Uum
 • Roosmarijn van de Velde

  Ministerie van de toekomst

  We staan wereldwijd voor grote opgaven die ons dwingen na te denken over hoe we onze omgeving doorgeven aan volgende generaties. In de Ministerie van de Toekomst is iedereen minister. We onderzoeken wat er nodig is om tegemoet te komen in de belangen en het welzijn van toekomstige generaties.  
  Plekberaad
 • Welmoed Visser

  Coördinatiebureau Groene Hart

  Het staat nog niet vast wat de Regionale Investeringsagenda precies betekent en hoe deze vormgegeven wordt. Jan van Uum en Ron Voskuilen trappen af met hun inzichten op rijks- en regionaal niveau. Vervolgens toetsen we verwachtingen en welke invulling logisch en haalbaar is op Groene Hart schaal. Met Jan van Uum en Ron Voskuilen 
  Welmoed Visser
 • Miquel de Jonge

  Projectleider Gebiedsgerichte Aanpak Nieuwkoop

  Casus Nieuwkoop: gebiedsgerichte aanpak landelijk gebied. De projectleider neemt u mee in de procesaanpak, de stand van zaken en inzichten van dit gebiedsproces rond de Nieuwkoopse Plassen. Hier komen alle opgaven in het landelijke gebied samen. Daarnaast grenst het aan meerdere provincies, gemeenten en waterschappen. Hij schetst dillema’s die spelen, mogelijke oplossingen en wat er nodig zou zijn om tot een integrale aanpak te komen die zorgt voor vitale natuur en een vitale landbouw.
  Miguel de Jonge Provnicie Zuid-Holland
 • Arend van Woerden

  Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

  Vaak wordt gezegd dat duurzaam bouwen op slappe grond te duur is. Maar in dit  geval is goedkoop duurkoop! Met de inzet van de levenscycluskostenanalyse krijgt u juist meer grip op kosten. Welke bouwtechnieken zijn er en waar zijn ze de meest duurzame optie? 
  Arend van Woerden
 • Marieke Leentvaar

  Coördinator van Klimaatslimboeren op Veen

  Waar schittert en schuurt het in de uitvoering van bodemdalingremmende maatregelen /CO2 reductie én biodiversiteit in het veenweidegebied? Wat kunnen we leren van ervaringen in 10 polders waar agrarische collectieven samen met waterschappen de uitvoering organiseren? Wat komt er kijken bij de grootschalige aanleg van waterinfiltratiesystemen? Samen al lerende doen. Met Mieke Vergeer
  Marieke Leentvaar
 • Remco Veerbeek

  Water en Bodem sturend in de praktijk, stevig ontwikkelen op slappe bodem. Remco Verbeek geeft een toelichting op de context en stand van zaken van de beleidsbrief Water en Bodem sturend. Arend van Woerden vertaalt het principe Water en Bodem sturend naar de nieuwbouwpraktijk met handvatten en voorbeelden. 
  Remco Veerbeek
 • Marieke Voeten

  Watersysteemkaart Groene Hart

  Iedereen heeft dromen. Hoe worden die beïnvloed door het principe “Bodem en Water sturend voor de ruimtelijke ontwikkeling”? We gaan dit ervaren met behulp van kaarten, op schaalniveau van het Groene Hart, maar ook ingezoomd in de haarvaten. Met Hildegard Schulte, Gineke van Putten, Rick van der Heijden
  Marieke Voeten
 • Dylan Verheul

  Waarneming.nl

  Dagelijks zijn duizenden mensen actief verbonden met natuur. Dit levert data en interactie op. In deze workshop leert u Waarneming.nl als participatieplatform en gegevensbron te gebruiken, op een manier die direct toepasbaar is binnen uw organisatie. Samen ontdek je meer! 
  dylan
 • Anastasia van der Lugt

  Stichting Oude Hollandse Waterlinie

  Presentatie met filmonderdelen over de relevantie van de Oude Hollandse Waterlinie. Van geschiedenis tot het heden. Van boerenbedrijf naar verdedigingslinie. Van inundatie naar natuurgebied. Van recreëren naar interbestuurlijke opgaven als klimaat, woningbouw en mobiliteit. Met afsluitend een discussie tussen de aanwezigen om mee te nemen naar de (bestuurlijke) gesprekspartners. 
  Anastasia van der Lugt 4
 • Hendrik Jan Hoogendoorn

  Het schuurt al 25 jaar en zonder wijziging van het SYSTEEM blijft het schuren! 

  Boer #verdienmodel #perspectief #juridisch houdbaar. JA klimaat, landschap, waterkwaliteit, bodem en biodiversiteit moeten beter. Prachtig op je scherm, maar hoe verdient de boer er in de praktijk iets aan? Hendrik Jan gaat graag confronterend het gesprek aan n.a.v. zijn reis van 40 melkkoeien naar 40.000 bezoekers bij de Boerinn per jaar
  Hendrik Jan Hoogendoorn
 • Bart Budding

  Regisseur gebiedsproces bodemdaling Flevoland

  Een verkennend en persoonlijk gesprek over de waarden van het platteland voor de burger in de stad. Hoe maken we dat zichtbaar en weer voelbaar? Want - pas als we ergens waarde aan toekennen, gaan we ervoor zorgen! Geïnspireerd door het boek Boerenleven van James Rebanks
  Bart Budding
 • Marinke Steenhuizen

  SteenhuisMeurs

  In opeenvolgende sessies zal Marinke drie keer het verhaal van het groene hart vertellen vanuit de drie verschillende regio’s: de waarden, het hart van het groene hart en de Vechtstreek. Ze zal aandacht schenken aan de lange lijn van de ontwikkelingsgeschiedenis: de kenmerkende vormen van occupatie, van ambachten en beroepen en aan de mentaliteit: de manier van doen in een bepaalde streek. Ook zal zij de actuele opgaven voor groene hart aan het slot van haar verhaal kort toelichten. Hoe kunnen we de landschapsbiografie gebruiken  om deze opgaven het hoofd te bieden? Moderator Kees van Velzen, voorzitter Stichting Groene Hart
  Marinke Steenhuizen
 • Frank van Lier

  KCAF

  Funderingen op slappe grond zijn gevoelig voor schade. Door droogte neemt de kans daarop toe. KCAF geeft met FunderMaps inzicht in schaderisico’s. Bij het Funderingsloket Groene Hart kunnen inwoners melding maken van schade en informatie opvragen. Alphen, Gouda, Woerden en Oudewater doen mee, Reeuwijk en Bodegraven zijn dat van plan, uw gemeente ook?
  Frank van Lier Droogte en Funderingen in het Groene Hart
 • Martien Kromwijk

  Oprichter Groene Hart Oase

  Vuurkorfgesprek “Hoezo, Groene Hart”. Wat is het Groene Hart eigenlijk, door de bril van de bewoners. In een open en ontspannen sfeer gaan bewoners daarover in gesprek. Op zoek naar de identiteit van het Groene Hart. Wat vinden we waardevol, wat willen we versterken, hoe willen we het doorgeven aan de volgende generaties? 
  Martien Kromwijk
 • Leon Snoek

  Behoud van weidevogels in Lopikerwaard

  Het gaat al langer niet goed met de weidevogels door verkleining van het leefgebied, te intensieve landbouwpraktijken met vaak maaien, de achteruitgang van het aantal insecten, tot alle predatoren die nu veel meer kans krijgen op het verschraalde platteland. Maar op veel plekken in Nederland zetten mensen ook hun beste beentje voor. Met veel liefde wordt alles op alles gezet om kenmerkende soorten in het Groene Hart te behouden. Zo ook in Lopikerwaard
  Leon Snoek
 • Aafke Krol

  Alphen aan den Rijn in gesprek met de bewoners van het buitengebied 

  We kennen vele landelijke, regionale en lokale opgaven voor het landelijk gebied. Maar wat vinden bewoners van het buitengebied belangrijk, welke uitdagingen en kansen zien zij? Alphen aan den Rijn heeft hier onderzoek naar gedaan en wil de creativiteit van de bewoners benutten en gezamenlijk werken aan toekomstig buitengebied. Met Wouter van den Hengst
  Aafke Krol
 • Martine Leewis

  De waarde van de bestuursovereenkomst Groene Hart NOVEX

  De bestuursovereenkomst Groene Hart is getekend mei 2022. Bijna alle overheden in het Groene Hart hebben de overeenkomst ondertekend. Wat verwacht u van de bestuursovereenkomst en welke werking heeft het nu? 
  Martine Leewis
 • Peter Blanken

  Stichting Het Groene HartHuys

  Ontwikkeling van verder plannen betekent dat we moeten verbreden. Verbinding vanuit kunst, cultuur en historie kan het bijzondere gebied Groene Hart een nieuw elan brengen
  Het Groene HartHuys
 • Paul Plambeck

  Buro Sant en Co landschapsarchitectuur

  Ontwerpend Onderzoek Bodem en Water Groene Hart
  Paul Plambeck
 • Martine Verweij

  Green Bridges

  Gebiedsopstelling: innovatieve manier om meer te weten over de werking van een gebiedsaanpak
  martine-verweij-green-bridges