Terugkijken Webinar #5 Wonen

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar#5 Wonen.

NOVEX Groene Hart in ontwikkeling Webinar #5:Ā 

Alle Webinars kunt u hier terugkijken NOVEX Groene Hart in ontwikkeling  

NOVEX Groene Hart in ontwikkelingā€Æis een zesdelige Webinarreeks en gaat over het tot stand komen van een Ontwikkelperspectief Groene Hart en de relevante ruimtelijke thema's voor dit gebied. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de vier overheidslagen vertegenwoordigd zijn, zet zich in voor het tijdig opstellen van het Ontwikkelperspectief Groene Hart en de samenhang met het proces van de ruimtelijke puzzels en de PPLG's en de impact van de ruim 20 ruimtelijke Rijksprogramma's op het Groene Hart als Ć©Ć©n geheel. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart stellen Rijk en regio samen op en voedt de ruimtelijke voorstellen die de drie provincies na de zomer in concept opleveren.  

In het vijfde Webinar vanā€ÆNOVEX Groene Hart in ontwikkeling staat de opgave Wonen in het Groene Hart centraal. In het gesprek onder leiding van moderator mw. Esther van der Voort gaan de sprekers met elkaar en het online publiek in gesprek over het huidige wonen op groene fundering en het inzetten op vitale en leefbare nieuwbouw. Ook benaderen we toekomstig wonen vanuit de beleidslijn ā€˜water en bodemā€™ sturend met voorbeelden om de slag te maken van beleid naar doen!    

Wonen 

In het Groene Hart wordt volop gewoond. Er is een grote behoefte aan meer woningen, maar we koesteren ook de landelijke sfeer van het Groene Hart. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart streeft ernaar het Groene Hart als waardevol geheel te behouden, en tegelijkertijd is er ook de behoefte om woningen te bouwen en de kenmerkende kleine kernen in het Groene Hart leefbaar en vitaal te houden. Hoe geven we vorm aan stad, kern en land?  

Daarnaast zijn niet alle bodems zijn even geschikt om op te bouwen en zet het Ontwikkelperspectief Groene Hart in op een natter Groene Hart vanwege de aanpak bodemdaling. Veengronden vragen extra aandacht bij bouwplannen, zonder aanpassingen kunnen er op langere termijn grote maatschappelijke kosten ontstaan. In dit Webinar gaan we ook in op concrete voorbeelden die laten zien hoe je water- en bodem-robuust kunt bouwen: op innovatieve manier de schep in de Groene Hart grond zetten. Daarbij bespreken we ook wat er gebeurt met de bestaande bebouwing en extra vernatting en hoe hier mee om te gaan. 

Groene Hart Ontwikkelperspectief 1.0 

Op het afgelopen jaarevenement zijn de ontwikkelprincipes en toekomstbeelden Groene Hart gedeeld en doorgenomen. Het Ontwikkelperspectief is tot 10 november a.s. in consultatieronde. In dit Webinar neemt Patricia Braaksma u mee in het proces en in de stappen die we met elkaar nog moeten zetten tot het vaststellen van het Ontwikkelperspectief en het vervolg naar een Uitvoeringsagenda. 

Het Ontwikkelperspectief NOVEX-Groene Hart omvat uitgangspunten voor een toekomstbestendige inrichting van het Groene Hart en is een bouwsteen voor de ruimtelijke voorstellen van de drie provincies. Dit Ontwikkelperspectief wordt in de komende maanden aangescherpt in wisselwerking met het proces rond de ruimtelijke voorstellen in de provincies 

Op Bodembasis

September 2023 - Een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave 

Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgave niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden. Een transitie is nodig waarbij we bouwen met de bodem als basis. 

Download hier het document 

Heeft u vragen over deze Webinar en het onderwerp wonen? Neem dan contact op met welmoed.visser@bestuurlijkplatformgroenehart.nl 

Welmoed Visser