Toekomstperspectief Groene Hart 2050

In 2023 moet in het kader van het NOVEX-programma een ontwikkelperspectief voor het Groene Hart tot stand komen. Het ontwikkelperspectief geeft een antwoord op de vraag hoe het Groene Hart zich de komende decennia kan ontwikkelen en welke ruimtelijke keuzes daarin gemaakt moeten worden. Een van de bouwstenen voor het ontwikkelperspectief is een expertmatig toekomstbeeld voor het Groene Hart in 2050. Deze is opgesteld en wordt als spreekdocument met de overheden ingezet.

Het coördinatiebureau Groene Hart heeft opdracht gegeven aan een ‘Expertteam Groene Hart’ om inbreng te geven voor een Toekomstbeeld Groene Hart 2050. Het Expertteam is samengesteld uit experts met relevante deskundigheid voor het Groene Hart en is gevraagd inbreng te geven voor een perspectief voor het Groene Hart in 2050 waarin opgaven worden aangepakt en beleidsdoelen uit het startpakket voor de fysieke leefomgeving van het Rijk kunnen worden gerealiseerd. 

Het Toekomstperspectief is een van de bouwstenen voor het Ontwikkelperspectief Groene Hart. Het wordt besproken in ambtelijke sessies van het platform Groene Hart en in het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Ook wordt het Toekomstperspectief besproken in de maatschappelijke klankbordgroep en in een klankbordsessie met jongeren. Het doel van deze rapportage is een realistisch en ambitieus toekomstperspectief voor het Groene Hart op hoofdlijnen mee te geven, dat de discussie over de ontwikkeling van het Groene Hart kan voeden.