De Wateratlas Groene Hart 2023

De sturende rol die het watersysteem en de bodem hebben, vraagt om inzicht hoe het watersysteem werkt in het Groene Hart, rekening houdend met klimaatscenario’s en potentiële ontwikkelingen. De werkgroep Bodem, Water en Landgebruik van het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft bestaande kennis opgehaald bij de Rijksoverheid, de vijf waterschappen en drie provincies en bij elkaar gebracht in voorliggende rapport Water en Bodem sturend in het Groene Hart.

In november 2022 is de Kamerbrief Water en Bodem sturend verschenen van het ministerie van Infrastructuur en Water (IENW/BSK-2022/283041). Uit beide documenten blijkt de grote relevantie van het water en de bodem voor de ontwikkeling van het Groene Hart. Veel maatschappelijke opgaven hebben een ruimtelijke impact en vraagt om slim gebruik van de ruimte en keuzes om het Groene Hart leefbaar te houden en toekomstbestendig te maken.

Het rapport Water en Bodem sturend in het Groene Hart is, met het grote aantal kaarten, een atlas met informatie over de veenoxidatie, de waterkwaliteit, de zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en woningbouw in kernen. De atlas ‘Water en Bodem sturend in het Groene Hart’ is een ondersteunend rapport aan het Ontwikkelperspectief Groene Hart en de uit te werken gebiedsopgaven in landelijk en bebouwd gebied in het kader van de NOVEX en PPLG-gebieden aanpak in het Groene Hart.

Wateratlas header 2023