Programma Jaarevent Schuivende panelen 2023

10.00 - 11.00 UUR OPENING 📢
 • Inleiding Programma Schuivende Panelen

  Het Groene Hart jaarevenement is dé ontmoetingsplek voor alle collega’s van het Rijk, de vijf provincies, dertig gemeentes, de vijf waterschappen, ondernemers en bewoners in het Groene Hart. Met deze derde editie stellen wij het ontwikkelperspectief voor het Groene Hart 2050 centraal en vieren we het 65 jarig jubileum van het Groene Hart.

  Op deze pagina leest u het volledige programma van het Jaarevent Schuivende Panelen, en kunt u zich alvast aanmelden.

  Esther van der Voort 250
  Dagvoorzitter Esther van der Voort 

  Programma Schuivende Panelen 

  09.30 - 10.00 uur Inloop 

  10.00 - 11.00 uur Opening met Floris Alkemade

  11.15 - 12.15 uur Arenagesprekken

  12.30 - 13.15 uur Lunch, netwerken en recreatiemarkt

  13.30 - 14.15 uur Bewoners Groene Hart aan het woord 

  14.30 - 15.30 uur Communities of practices

  15.30 - 16.30 uur Groene Hart viering met minister Adema 

  16.30 - Einde 

   
  • marco 75
  • Floris75
  • Arno en Jacqueline en adema 75
11.15 - 12.15 UUR ARENAGESPREKKEN 💭 💭 💭
 • Ontwikkelperspectief Groene Hart: samen naar 2050v2
  Robert de Graaf 250

  Moderator: Robert de Graaff en Martine Leeuwis – ORG-ID 

  In dit Arenagesprek staat het ontwikkelperspectief Groene Hart centraal. Het Groene Hart staat voor grote ruimtelijke opgaven en kansen nu en in de komende decennia. Klimaatverandering zet het Groene Hart ook steeds meer onder druk. Zonder duidelijke ruimtelijke keuzes is er geen oplossing voor (fundamentele) opgaven zoals bodemdaling, CO2 uitstoot uit het veen en waterkwaliteit. In 2023 staat in het kader van het NOVEX-programma het ontwikkelperspectief voor het Groene Hart centraal. Het ontwikkelperspectief dat wordt gepresenteerd in het ochtendprogramma is de input voor het Arenagesprek, met o.a, een presentatie door Frank Stroeken over het ontwerpend onderzoeksrapport: Energietransitie in het Groene Hart 2050.
   

  Waar bent u het mee eens, welke vraagstukken zijn moeilijk om tot overeenstemming te komen en wat is de doorwerking van het ontwikkelperspectief. De input uit het gesprek wordt verwerkt in het concept ontwikkelperspectief wat eind september wordt voorgelegd voor consultatie. U inbreng maakt verschil!

   

  Dit arenagesprek wordt opgenomen en later via onze socials gedeeld.

   

  >>>>>>>>>>>

  Jongerenperspectief op Groene Hart 2050_v4
  ❗️DIT ARENAGESPREK GAAT HELAAS NIET DOOR❗️

   

  Jessica den Outer 250

  Moderator: Jessica den Outer en Jan van de Venis - Lab toekomstige generaties

  Wie draagt de verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst?

  In een arenagesprek gaan jongbestuurders in een zorgvuldig uitgewerkt proces met elkaar in gesprek. De deelnemers gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op weg naar een duurzame toekomst voor hun provincie, waterschap of gemeenten op basis van relevante thema's in het opgestelde Ontwikkelperspectief. Daarbij laten zij zich informeren door experts uit het expertteam en inspiratoren.   

  Ze werken hun ideeën uit tot concrete voorstellen. Samen besluiten zij wat de beste voorstellen zijn. Die worden opgenomen in het jongerenadvies. Het jongeren advies wordt aangeboden aan het bestuurlijk platform, met het verzoek dit mee te nemen in het vaststellen van het ontwikkelperspectief en beleid.                              

 • Bestemmingsmanagement in toerisme en recreatie_juist
  Carlijn Leenders 250

  Moderator: Carlijn Leenders – zelfstandig adviseur op het gebied van placebranding & city- en regiomarketing.

  “Trends, ontwikkeling en bestemmingsmanagement”  Door Jacqueline Lijs, Project Manager team Bestemmingsontwikkeling, Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

  Wat zijn de ontwikkelingen rondom agrotoerisme en hoe kunnen we de kansen van agrotoerisme verzilveren? Het gastvrijheidsdomein kan en moet een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven en de welvaart van alle Nederlanders. Vanuit de vele opgaven in het landelijk gebied en de kansen die de sector ziet, werkt het NBTC met een brede groep stakeholders aan de ambitie om te komen tot een duurzaam, beleefbaar landschap. Ook biedt de sector kansen om een bijdrage te leveren aan opgaven waar agrariërs momenteel voor staan. Met een verkenning heeft NBTC dit in beeld gebracht.   

  "De strategische visie van Stichting Groene Hart Verbinders” Door Arno Ruis, onafhankelijk beleidsadviseur namens Ruis & Reuring

  Meer dan ooit is het nodig om regionaal actief te sturen op het faciliteren van de groei van bewoners en bezoekers op een verantwoorde en duurzame manier die past bij het Groene Hart. Er is hierbij meer nodig dan gebiedsmarketing en het oplossen van recreatieve knelpunten. Voor het Groene Hart is het zaak recreatie en toerisme ten dienste te maken van de grotere opgaven voor verduurzaming van de landbouw, wateropgaven en nieuwe natuur. Mits goed toegepast en afgestemd kunnen recreatie en toerisme een echte ruimtelijke kwaliteitsversterker zijn, gevoelens van trots versterken, bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot en voor passende economische vitaliteit in het Groene Hart zorgen. Een pleidooi voor bestemmingsmanagement met impact.  

   

  >>>>>>>>>>>

  Groene Hart in 2121 v2
  Theo Dijt rond

  Moderator: Theo Dijt – Coöperatie Groene Hart Oase

  Hoe ziet het Groene Hart eruit over 100 jaar, zo rond 2121, met zeespiegelstijging en aanpassing waterafvoer. Wat is een mogelijk toekomstbeeld gelet op ontwikkeling van Klimaat, Duurzaamheid, Energie, Technologie. Wat kunnen we doen om het Groene Hart als een ‘goede voorouder’ door te geven aan volgende generaties. Daarover gaan deskundigen/bestuurders/bewoners uit het Groene Hart in dialoog met elkaar en de zaal:

  • Alex Ouwehand, Directeur Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland
  • Kees van Velzen, Voorzitter Stichting Groene Hart
  • Theo Segers, Burgemeester gemeente Molenlanden
  • Floris Alkemade, Architect en stedelijk ontwerper, voorheen rijksbouwmeester

   

13.30-14.30 UUR ANDERS | theatersolo Buurtparticipatie bij gebiedsontwikkeling 👨‍👩‍👧
 • ANDERS 1000
 •  

  ‘Ik ben niet zo’n protesteerder.  

  Een demonstrant.  

  Ik demonstreer niet, ik doe gewoon. 

  Je bed uit, je werk doen, gaan slapen. 

   Dat ben ik.

  Al mijn hele leven. Gewoon.‘  

   

  ANDERS is een theatersolo van Stadsgezelschap PS|theater in samenwerking met Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin het verhaal verteld wordt van bezorgde burgers die hun omgeving zien veranderen, van betrokken burgers die vinden dat er eindelijk iets moet gaan gebeuren en bange burgers die niet gehoord worden.

  Deze voorstelling is volledig gebaseerd op gesprekken en interviews met bewoners in het Groene Hart. 

   

14.30 - 15.30 UUR COMMUNITIES OF PRACTICES💡
 •  

  Op basis van de thema's uit het ontwikkelperspectief, staan er tien community of practices opgesteld waaronder 1 voorprogramma. Ieder met een eigen vraagstelling waarbij uw kennis en ervaringen gevraagd wordt om te delen. Zie hieronder de workshops die gegeven worden:

 • Beeldmerk Schuivende panelen

   

Water en bodem

 

 

We presenteren en bediscussiëren welke condities vanuit het water en bodem sturend zijn (aandachtspunten of kansen opleveren) bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Groene Hart.  Met welke condities van het water en bodem systeem moet bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen en investeringen (nieuwbouw, landbouw, natuur) rekening gehouden worden? Hoe kan worden voorkomen dat ontwikkelingen het water- en bodemsysteem (nog) verder onder druk zetten en afwentelen op de toekomst of het publieke domein?  

 

 

_________________________________________________________    

t

 

 

In de diepe Zuidplaspolder tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer komen diverse belangrijke opgaven op een heftige manier samen; bodemdaling, verstedelijkingsdruk, klimaatverandering, transitie van landbouw, teruglopende biodiversiteit, landschappelijke verrommeling, mobiliteitsgroei en energietransitie. Om het gebied klimaatrobuust en aantrekkelijk voor mens en dier te maken zijn forse investeringen nodig. In het masterplan Middengebied heeft Kuiper Compagnons met omliggende gemeenten, provincie en waterschap in beeld gebracht hoe een nieuw, energieneutraal dorp in het Middengebied juist kan bijdragen aan een rijker en klimaatrobuuster landschap.

Gijs van de Boomen, creatief directeur KuiperCompagnons, heeft voorbeelden voor verschillende gebieden in en om het Groene Hart waar innovatief en integraal ontwikkelt kan worden.               

_________________________________________________________                          

Uitvoering

 

Samen met de mensen invulling geven aan de transitieopgaven en daarmee brede welvaart voor dit unieke gebied! 

De verbouwing van NL vertaalt naar de Albasserwaard. Op drie puzzeltafels werken betrokkenen samen aan de invulling van de transitieopgaven én de onderlinge samenhang. De inzet is bereiken van een toekomstbestendige leefomgeving, een vitale samenleving en nieuwe (plattelands)economie. Met deze sessie delen en toetsen we de aanpak en door samen aan de slag te gaan, halen we reflectie en inhoud op. 

 

 

_________________________________________________________ 

Voorvarend v3

In gezamenlijkheid werken aan meervoudige opgaven die bijdragen aan een bloeiende regio blijft waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.

Vooruitlopend op de RIA Groene Hart nemen we u mee in de aanpak van Holland Rijnland en de meerwaarde ervan. We gaan vervolgens samen werken aan uitgangspunten en criteria van projecten en de koppeling van lokale projecten aan regionale opgaven.

 

 

 

_________________________________________________________ 

Sociaal Maatschappelijk Impact van onze RO-keuzes 

 

 

Welke impact op inwoners en ondernemers maken we met ons beleid en ruimtelijke maatregelen? 

Bij uitvoering van plannen is het belangrijk om te weten welke impact de voorgestelde veranderingen/maatregelen hebben. Niet alleen ruimtelijk, maar vooral ook voor bewoners, ondernemers en omwoners van het Groene Hart. Welke indicatoren zijn er en hoe meet je dit?  

 

 

_________________________________________________________ 

Biodiversiteit

 

 

Biodiversiteitsinformatie met, voor en door bewoners en medewerkers verzamelen, het kan!

De techniek is direct beschikbaar, en we laten u graag zien hoe u dit voor uw eigen organisatie in kunt zetten. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Observation International. Vrijwilligers verrichten wereldwijd een massa aan natuurwaarnemingen. Wanneer deze informatie verzameld en gedeeld kan worden, vormen deze data een krachtig instrument voor natuurbehoud, onderzoek, beleid, educatie en beleving

 

_________________________________________________________ 

Woonbos

 

 

 

In een creatieve lab met brede deskundigheid is prototype verkend van een Woonbos in een veenweidepolder. Wordt in de sessie gepresenteerd, waarna reflectie en aanscherping wordt gevraagd.

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Recreatie als verdienmodel voor de landbouw

 

 

Recreatie wordt gezien als één van de kansen binnen de landbouwtransitie. Een aantal pioniers (regionale producten, camping en zorg/vergaderen) vertelt: hoe ontstond het idee, wat kwam erbij kijken en blijkt het een waardevolle en duurzame aanvulling op het boerenbedrijf te zijn? Stel zelf ook je vragen als ondernemer, beleidsmaker of marketeer!  

 

 

_________________________________________________________ 

Placebrandingv2

 

 

Tijdens deze sessie wordt op een interactieve manier de volgende vragen besproken: Hoe kan het Groene Hart als merk op een goede en duidelijke manier in de markt gezet worden met het oog op de huidige ontwikkelingen?  Welke rol spelen marketing organisaties, gemeenten en ondernemers hierin? Hoe veranderen we het beeld en het gedrag van mensen over het merk Groene Hart? Hoe ontwikkelen we het Groene Hart verder door, passend bij het DNA van het Groene Hart?  

 

_________________________________________________________ 

 

Ontbijtsessie: Klimaatwethouders: redden zij het?

 

 

Voorprogramma van 9.00 - 10.00  Enkele wethouders die eerder voor het onderzoek zijn geïnterviewd gaan in gesprek en zoeken de grenzen op en de mogelijkheden om de impact van hun klimaatbeleid scherp te krijgen en condities allianties te zoeken om dit te versterken. En hoe verhoudt dit zich tot het perspectief van het Groene Hart.                                                                                                     

 

 

_________________________________________________________                   

15.30 - 16.30 UUR GROENE HART VIERING
 • Anno 2023 is het 65 jaar geleden dat het Groene Hart als planologisch concept werd ondertekend. Een bijzonder mooi moment om stil te staan bij dit heuglijke feit!  

  Het Groene Hart weet door continue beweging en aanpassing een eigentijdse invulling te geven aan een groene toekomst.
  De uitdagingen waar wij nu voor staan om een leefbaar en vitaal gebied te ontwikkelen kenden onze voorouders ook al. Innovatie en daadkracht waren nodig voor een toekomstig bestaan van wonen, werken en landschap. Als bestuurders in het Groene Hart, verenigd in het Bestuurlijk Platform Groene Hart, hechten wij waarden aan de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de inwoners van het Groene Hart. Vaak zijn we zelf ook inwoner van het gebied. We staan ervoor dat hedendaagse vraagstukken worden aanpakt maar wel met begrip en kennis van het verleden.

  Daarom dat we vol trots dit moment met jullie, muziek en een culturele verrassing willen vieren. Minister Adema (ovb) zal deze viering beklinken. 

  Adema rond 25
 • Groene hart viering