Opgaven Gestuurd Werken

Het Groene Hart is een omvangrijk gebied, de maatschappelijke opgaven zijn complex en er zijn een groot aantal partijen nodig voor de realisatie. Tegelijkertijd is er de wens van gemeenten om de bestuurlijke drukte te minimaliseren. Juist daarom is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij integrale slimme oplossingen tot stand komen door voortdurende inhoudelijke kruisbestuiving, aansluitend op bestaande initiatieven.

Het zwaartepunt bij deze aanpak ligt op het realiseren van concrete gebiedsgerichte en integrale opgaven. De realisatie van deze opgaven biedt een bijdrage aan de opgaven en algemene thema´s die op diverse bestuurlijke tafels aan de orde komen, zoals verstedelijking, duurzame energie en het tegengaan van veenbodemdaling. In plaats van extra werk erbij, ontlast je de inspanningen die nu langs aparte bestuurlijke tafels worden verricht.

We maken samen een regionale investeringsagenda en werken ook samen met de maatschappelijk partners aan het realiseren, leren en initiëren nieuwe kennis en instrumenten voor de transities in het Groene Hart. We noemen dit ‘Opgaven gestuurd werken’ waarbij permanent wordt gewerkt in vier samenhangende sporen vanuit een gezamenlijke werkwijze en informatiepositie. 

Stappenplan

Stappenplan Opgaven gestuurd werken