Ontwikkelperspectief 1.0 Groene Hart 2050

Omdat niet alle opgaven ruimtelijk ingepast kunnen worden of strijdig zijn met elkaar moeten er keuzes gemaakt worden. Het Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 geeft richting aan de toekomst en de keuzes die gemaakt moeten worden om opgaven te realiseren.

De gewenste toekomst van het Groene Hart valt of staat met dat we het gezamenlijk willen en gaan realiseren. Het Ontwikkelperspectief onderbouwd en beschrijft daarom ontwikkelprincipes, die de betrokken overheden kunnen toepassen in het ruimtelijke beleid voor het Groene Hart. Zo werken we samen naar 2050 als tijdshorizon van het perspectief Groene Hart.

Groeidocument

Het Ontwikkelperspectief 1.0 Groene Hart is gemaakt door de vier overheidslagen in gelijkwaardig partnerschap met inbreng van de betrokken maatschappelijke organisaties. Versie 1.0 is een groeidocument en een eerste uitwerking van de bestuursovereenkomst Groene Hart die in mei 2022 door 45 overheidspartijen in en om het Groene Hart is getekend. Inmiddels wordt al druk gewerkt aan de uitvoering van het Ontwikkelperspectief. Na de zomer is de bijbehorende Realisatieagenda gereed waaruit onder andere een Regionale Investeringsagenda gaat ontstaan.