Adviezen

LAndschap met dijk en water
Advies Regionale Energiestrategieën en het Groene Hart

Het Groene Hart in drie provincies, maar is het opgedeeld in maar liefst zeven RES-regio’s. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de drie PARK’s (Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd te reflecteren op de eerste plannen van de zeven RES gebieden in het Groene Hart. Met name op het ruimtelijke beeld dat de zeven plannen opleveren en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteiten van het Groene Hart. Het advies “Regionale energiestrategieën en het Groene Hart” is op 12 november 2020. gepresenteerd in het Bestuurlijke Platform. 

Download hier het document 

koepelverhaal
Ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik

In het voorjaar van 2017 is door de stuurgroep Groene Hart het Perspectief Groene Hart 2040 gepresenteerd. Hierin is aan de hand van vier ambities op hoofdlijnen geformuleerd hoe de toekomst van dit landschap er uit kan zien. Dit ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit  (PARK's) van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het resultaat zijn een viertal studies, en deze overkoepelende studie.

Download hier het rapport

Voorkant rapport pleidooi voor het Groene Hart
Deelstudie Ontwerpend onderzoek bodemdaling Groene Hart 

Om het landschap van het Groene Hart sterk en aantrekkelijk te maken, moet het bodem- en watersysteem op orde zijn. Daarom verkennen we in dit pleidooi hoe bodemdaling kan worden tegengegaan, de uitstoot van CO2 gereduceerd en wat de consequenties hiervan zijn voor het landgebruik en de landschappelijke identiteit. Het advies is gebaseerd op ontwerpend onderzoek van zes ontwerpbureaus en vier onderzoeksinstituten. Op 10 juli overhandigden zij het gevraagde advies aan de Stuurgroep Groene Hart.

Download hier het document

Voorkant rapport Vista en Circular Landscapes
Deelstudie Ontwerpend onderzoek Amstelscheg

De klimaatverandering en de toenemende kosten voor het waterbeheer vragen om een nieuwe visie op de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart. In het kader van een bredere studie voor het Groene Hart als geheel is hiervoor een methodiek ontwikkeld en is toegepast in het ontwerpend onderzoek van Vista en Circular Landscapes voor de Amstelscheg bij Amsterdam. In samenspraak met regionale stakeholders en deskundigen zijn twee ruimtelijke scenario’s ontwikkeld en getoetst op hun effecten op bodemdaling, uitstoot van broeikasgassen, watertekort, wateroverschot, biodiversiteit en landschapsbeeld. 

Download hier het document

Snel naar