Kort nieuws (maart 2021)

Actuele nieuwtjes uit en korte berichten over het Groene Hart.

Webinar Stichting Groene Hart Verbinders

Samen met een heleboel andere partijen heeft de Verbinders Stichting Groene Hart tot doel het creëren van binding en verbinding in de regio groene Hart. Dit alles ten behoeve van gebiedsversterking, het regionaal en nationaal laden van het Groene Hart en het stimuleren van de (vrije tijds) economie. Op 1 februari jl. heeft de Stichting een interessante webinar verzorgd waarin werd vertelt over de regiomarketing Groene Hart: de gerealiseerde activiteiten van het afgelopen jaar en een vooruitblik naar de activiteiten komend jaar.

Op de site https://www.groenehart.nl/ondernemers/webinar-groene-hart van de Stichting kunt u deze webinar nog eens bekijken.

IBP Vitaal Platteland: afronding en start!

Het landelijke programma voor het IBP Vitaal Platteland (IBP-VP) wordt eind maart afgerond, maar de pilots in het IBP-VP gebied Hollands-Utrechtse Veenweiden lopen de komende jaren door. Er zijn zeven veranderpilots gestart, die via verschillende invalshoeken gebiedsgericht en integraal werken aan verandering:

 Vanuit een sociaal-economische invalshoek:

  1. Groot Wilnis Vinkeveen: een pilot gericht op een toekomstperspectief in de polder;
  2. Krimpernerwaard: opbouwen van een indringende gebiedsdialoog om te komen tot een gerichte aanpak van de bodemdaling, in combinatie met energietransitie en landschapsbeheer;

Vanuit kavelruil o.b.v. data:

  1. Kagerplassen: tegengaan bodemdaling in 3 strategieën;

Vanuit kansen voor de landbouw door bodemdaling en een doelgerichte informatievoorziening:

  1. Boer aan het roer: de Hollandse veenweide vitaal en verbindend
  2. Landbouw & natuur met toekomst: pilot integraal gebiedsproces vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bij Aarlanderveen

Vanuit afzetketens, zoals in de Groene Cirkels:

  1. Groene Cirkel Kaas in de Alblasserwaard: samen investeren in kruidenrijk grasland en nieuwe methoden van waterbeheer om bodemdaling tegen te gaan;
  2. Ruimtelijk MKBA Veenweidegebied: de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende maatregelen gericht op biodiversiteit en bodemdaling ruimtelijk door te rekenen. 

Deze pilots staan niet op zichzelf, maar gaan deel uitmaken van het stelsel van programma’s, projecten en initiatieven in het Hollands-Utrechtse Veenweidegebied en zullen aansluiten bij relevante (vergelijkbare) al lopende trajecten, waaronder het NOVI-gebied Groene Hart en de Veenweidestrategiën van Zuid-Holland en Utrecht in het lader van het Klimaatakkoord.

Ter afronding en overdracht van het landelijke programma zal er op 24 maart 2021 een slotbijeenkomst worden georganiseerd genaamd “Oogst en Overdracht”. Aan het einde van deze bijeenkomst ontvangen alle deelnemers het digitaal magazine “Vitaal Vooruit” met daarin vele verhalen over de inzichten en geleerde lessen.

Wilt u deze bijeenkomst niet missen, geeft u zich dan op via onderstaande link.
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/event/24-maart-2021-oogst-en-overdracht-ibp-vp/

NOVI conferentie d.d. 31 maart 2021

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse terugkomende (online) dag waarop bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en experts bij elkaar komen om met elkaar de Nationale Omgevingsvisie ten uitvoering te brengen en jaarlijks de voortgang te bespreken. Op deze conferentie staat informeren en inspireren centraal.

Nu het Groene Hart als definitief NOVI gebied is aangewezen zullen ook wij tijdens deze dag een tweetal sessie organiseren.

Van de ruim 50 sessies -zoals talkshows, webinars en interactieve sessies- die het programma van deze dag telt, verzorgt het Coördinatiebureau Groene Hart twee interactieve sessies.

Een sessie over “de landschapsbiografie van het Groene Hart” en een sessie over “het Ontwerpend Onderzoek Bodem, Water en Landgebruik”. Voor beide sessies wordt er een presentatie voorbereid.

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor deze NOVI conferentie dan kunt u dit via deze link https://www.noviconferentie.nl/ alsnog doen.